STRATEGIJA2.6  6/18/03  5:12 PM  Page 152
Zakon o porezu na dobit. Narodne novine, br. 127/00.
Zakon o porezu na dohodak. Narodne novine, br. 127/00.
Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetniEkog stvarala tva. Narodne novine, br. 43/96.
Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Narodne novine, br. 51/2000.
Zakon o za titi i oEuvanju kulturnih dobara. Narodne novine, br. 69/1999.
152


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska