STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 150
Kulturni kapital (nacionalni)
Skup informacija, znanja i vje tina, sofisticiranih i zdravorazumskih, koji se koristi u razvitku zemlje.
Kulturni menad ment
Oblik upravljanja kulturnim dobrima kojim se promoviraju kulturne vrijednosti i uskla uje njihova upotrebna i razmjen 
ska vrijednost.
Kulturni pluralizam
Priznata kulturna razliEitost u multikulturnim sredinama uz koju se vezuju vrijednosti tolerancije, razumijevanja drugih
kultura i interkulturne komunikacije.
Kulturni turizam
Grana turizma koja koristi kulturne resurse, od spomenika i muzeja do narodnih obiEaja, u svrhu potpunijeg predstav 
ljanja i oblikovanja pozitivne slike o zemlji.
Kulturno odr ivi razvitak
Razvitak ljudskih interesa i djelovanja koji sve manje optereEuju fond prirodnih rezervi zemlje i postojeEe kapacitete
infrastrukture i naseljenog prostora, a istodobno potiEu u itak u (starim i novostvorenim, materijalnim i nematerijalnim)
vrijednostima koje putem umjetnosti, znanosti, obrazovanja te kulturnih igara i obiEaja poveEavaju privlaEnost me u
ljudima.
Sociokulturni kapital
Upotreba kulturnog kapitala radi poticanja odre enih obilje ja dru tvenog mentaliteta, pona anja, dru tvenih veza i naEi 
na ivota ljudi.
Subinstitucionalna kultura
Kulturne djelatnosti kojima se bave nevladine kulturne ali i izvankulturne ustanove i organizacije, ukljuEujuEi sindikate i
vjerske organizacije, ili samo pojedinci, i to profesionalno, amaterski ili mje ovito.
150


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska