STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 149
glosarij
Demokratizacija kulture 
Oblik kulturne politike kojim vlada subvencionira otvaranje elitnih kulturnih ustanova naj iroj javnosti sni enjem cijena
ulaznica ili besplatnim ulaskom, obrazovnim programima, popularizacijom umjetnosti putem javnih medija i sl.
Institucionalna kultura
Javne i privatne djelatnosti koje se nalaze u slu benoj nadle nosti Ministarstva kulture, manjim dijelom i drugih mini 
starstava ili u me uresorskim nadle nostima (npr. mediji, kultura manjina), zatim  upanija, opEina i gradova te
znanstvenih i obrazovnih ustanova; tako er, ustanove i djelatnosti koje trajno koriste dr avna proraEunska sredstva.
Kultura
Svi oblici umjetniEkog i intelektualnog izra avanja, simboliEkog dru tvenog identiteta, pripadnosti, pona anja i obiEaja
te industrijskih proizvoda, ukljuEujuEi medijske, koji proizvodi su namijenjeni provo enju slobodnog vremena i obliko 
vanju stavova.
Kultura cilj
Kulturno djelovanje koje je prvenstveno svrha samom sebi.
Kultura sredstvo
Kulturno djelovanje koje ima prvenstveno izvankulturne ciljeve.
Kulturna demokracija
Oblik politike suprotan politici demokratizacije kulture, kojom se u prvi plan stavlja sloboda potro aEkog izbora kulturnih
proizvoda, priznavanje drugih oblika kulture osim elitne (kulturni pluralizam i relativizam) te industrijska proizvodnja kul 
turnih dobara za masovno tr i te.
Kulturna politika
Upotreba svih raspolo ivih resursa, od financijskih do znanstvenih i umjetniEkih, u cilju oblikovanja kulturnog kapitala i
kulturnog krajolika zemlje.
Kulturne industrije
Industrijska proizvodnja kulturnih dobara namijenjenih tr i tu (knjiga, film, diskografija, mediji).
149


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska