STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 148
sa etak
Strategije kulturnog razvitka opisuje, obja njava i preporuEuje temeljne pojmove, ciljeve
i instrumente te po eljne uEinke kulturnog razvitka Republike Hrvatske za dugoroEno
razdoblje u podruEjima kulturne politike, umjetnosti i kulturnih industrija, kulturne
ba tine, kulturnih odnosa te me usektorskih ari ta kulture. Nacrt je utemeljen na elab 
oratima dvadeset petero suradnika, struEnjaka iz razliEitih podruEja kulture i znanosti.
U prvom dijelu izlo eni su osnovni pojmovi te razvojni kontekst kulture u svijetu i u
Hrvatskoj, zatim pretpostavke i elementi vizije kulturnog razvitka Hrvatske, pri Eemu je
kulturno odr ivi razvitak odre en kao glavni dugoroEni cilj. K tome su opisani ciljevi i
zadaci kulturnog razvitka u slu benim dokumentima Vlade i Ministarstva kulture Re 
publike Hrvatske.
U drugom dijelu razra eni su ciljevi i zadaci kulturnog razvitka u sljedeEim dionicama:
Legislativa, Financije, Decentralizacija, Participacija, UmjetniEko obrazovanje, Zapo 
 ljavanje, Privatizacija; Knji evnost i nakladni tvo, Likovna umjetnost, Glazba i disko 
grafija, Scenska umjetnost, Kinematografija, Mediji; SpomeniEka ba tina, Arhivi,
Knji nice, Muzeji, Tradicijska kultura; Kulturni odnosi veEine i manjina, Me unarodna
kulturna suradnja. Nove i nestandardne dionice posveEene su suradnji kulture s drugim
sektorima: Kulturni turizam, Nove komunikacijske tehnologije u kulturi, Istra ivanje i
razvoj, Kulturni menad ment i Sociokulturni kapital.
U zakljuEnom dijelu shematski su prikazani strategijski ciljevi i izbori instrumenata kul 
turnog razvitka te sa eto opisane glavne prednosti i nedostaci strategijske vizije kul 
turnog razvitka.
Izvod iz dijela izvje taja:
Po eljni kulturni uEinci strategije. Valja poticati nove incijative u institucionalnoj i subin 
stitucionalnoj sferi kulture, partnerstva s drugim sektorima, kao i u inozemstvu, te
odre ene promjene u vrijednosnim orijentacijama i naEinu  ivota. Pod promjenama u
institucionalnoj i subinstitucionalnoj kulturi razumijevamo pronala enje novih puteva
spajanja kulture cilja s kulturom sredstvom. Pod promjenama u vrijednosnim orijentaci 
jama i naEinu ivota razumijevamo davanje prednosti: niskoj hijerarhijskoj distanci, indi 
vidualizmu i enstvenosti, redukciji anksioznosti, niskom (informacijskom) kontekstu,
raznovrsnosti  ivotnih stilova, ukljuEujuEi poveEan interes za kvalitetne vrijednosti i
proizvode u institucionalnoj i subinstitucionalnoj kulturi.
148


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska