STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 147
privatizacije, zbog Eega kod zaposlenih u kulturi jaEa te nja k odr avanju statusa quo.
 etvrta prednost. ZnaEajan kreativni potencijal u nizu umjetniEkih podruEja, dizajnu,
radu na kulturnoj ba tini, me unarodnoj kulturnoj komunikaciji, znanstvenom istra iva 
nju kulture, predstavljanju tradicijske kulturne ba tine, socijalnoj komunikaciji i otvo 
renosti prema strancima, inteligencija i interes (osobito me u mladima) za nove tehno 
logije i umre avanja.
 etvrti nedostatak. Za razvitak stvaralaEkih potencijala osigurani su (zakonska) sloboda
izra avanja i djelovanja te redovito kolovanje/studij, ali ne i drugi nu ni uvjeti: odgo 
varajuEi mehanizmi socijalizacije (ukljuEujuEi pred kolsku socijalizaciju i potporu
obiteljske i dru tvene okoline), dodatna izobrazba za nadarene, knji nice i informacijska
infrastruktura, laboratoriji think tankovi konferencije, posebni oblici nagra ivanja (osi 
guranje autorskih prava, poEasti). Negativne posljedice: odljev mozgova u inozemstvo
ili povlaEenje u privatnost, negativna selekcija kadrova, bijeg struEnjaka u politiku, de 
moralizacija nadarenih, antiintelektualizam dru tvene okoline, nekooperativnost i zazor
od novih ideja i inicijativa te perpetuiranje jala itd.
Peta prednost. PriliEno izra ena te nja k povezivanju kulture s drugim sektorima.
Peti nedostatak. Nedostatak interdisciplinarnih znanja (menad erskih, financijskih, in 
formatiEkih). Slab interes drugih sektora za moguEe doprinose kulture razvitku tih sek 
tora.
 esta prednost. UoEen nedostatak struEnjaka u mnogim podruEjima kulture, osobito za
nove komunikacijske tehnologije.
 esti nedostatak. Sve dok se koncept kulturno odr ivog razvitka  ili neki drugi, mo da
poticajniji ili realniji koncept  ne razradi u veEini podruEja kulture ili ne nai e na podr 
 ku u susjednim sektorima, kao i me u financijerima novih projekata, te ko je toEno od 
rediti koje struke ili profili nedostaju za buduEi razvitak. Isto tako, upo ljavanje struE 
njaka za nove komunikacijske tehnologije u kulturi ne mo e pobolj ati stanje postojeEih
kulturnih informacija, sadr aja ili projekata sve dok se ovi ne definiraju i ne oblikuju na
naEin koji Ee potaknuti nov razvoj i zapo ljavanje (i struEnjaka i operatora). 
147


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska