STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 146
prednosti i nedostaci vizije kulturnog razvitka
StruEnjaci VijeEa Europe istaknuli su prije nekoliko godina da Hrvatska ima dobre poli 
cy thinkers, struEnjake koji znaju analizirati kulturnu politiku i formulirati njezin smisao
i ciljeve, ali da nema policy doers, tj. struEnjake koji znaju to treba uEiniti da bi se cilje 
vi te politike ostvarili (Landry, 1999). Te se osobine provlaEe i u ovom nacrtu strategije.
Dr imo da to nije samo problem kulturnog sektora nego i veEine ostalih. 
Poja njenja koja smo prethodno iznijeli o neupitnosti ciljeva i upitnosti sredstava kul 
turnog razvitka tako er odra avaju na u nesigurnost u praktiEnim postupcima. S druge
strane, pak, neizvjesnost je nu an sastojak svake nove politike ili nove strategije, a o
veliEini neizvjesnosti u novoj ekonomiji da ne govorimo. U takvom ambijentu i sve
nove ideje o kulturnom razvitku filtriraju se kroz uEenje uz rad (learning by doing).
Osvrt koji slijedi ne odgovara SWOT analizi, tj. procjeni provedivosti strategije, nego
samo naznaEuje glavne prednosti i nedostatke pri kraju obavljenog posla na izradi nacr 
ta strategijske vizije kulturnog razvitka.
Prva prednost. injenica, koja pripada u zaslugu sada njoj Vladi Republike Hrvatske, da
su po prvi put, a koliko nam je poznato i prvi put u povijesti Hrvatske, struEnjaci poz 
vani izraditi strategiju dugoroEnog razvitka, barem kada je o kulturi rijeE. 
Prvi nedostatak. Nedostatak znanja i iskustva u razradi strategijske vizije ususret strate 
gijskom planiranju i izradi srednjoroEnih ili kratkoroEnih programa. Tako er, iroj hrvat 
skoj javnosti va nost nacionalne strategije (ne samo u kulturi) nejasna je ili nezanimlji 
va ili pak pogre no shvaEena. Na primjer, u javnom politiEkom govoru veE je nastala po 
 tapalica koja otprilike glasi: Probleme ne mo emo rje avati sve dok nemamo strategi 
ju . Time se pogre no idealizira uloga vrhunskih struEnjaka a podcjenjuje va nost dugo 
trajnog i praktiEnog rada na izgradnji stuba izme u strategijskih nebesa i zemlje . i 
njenica da danas u Hrvatskoj imamo inflaciju strategijskih dokumenata samo pro iruje
kroniEni jaz izme u policy thinking i policy doing.
Druga prednost. Izra ena volja za promjenama u svim strategijskim dionicama.
Drugi nedostatak. Oskudne moguEnosti predvi anja i provjeravanja uEinaka iduEih
promjena u odnosu na postavljene ciljeve razvitka.
TreEa prednost. KritiEnost spram stare prakse kulturne politike.
TreEi nedostatak. Nepostojanje pouzdanih naEina izvanproraEunskog financiranja, kao i
146


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska