STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 145
Odr ivi razvitak zahtijeva takvo holistiEko poimanje razvojnih moguEnosti i ciljeva pa
kulturi odgovara  to svestranije poimanje razvitka i njegova stvarna me uzavisnost.
Strategija odr ivog i me uzavisnog razvitka podrazumijeva da svako podruEje   od
makroekonomije i financija do mirovinskog sustava, od prometa do znanosti, od
nacionalne sigurnosti do kulture   preuzme dvije sistemske uloge istodobno. Valja se
pona ati i kao podsustav i kao nadsustav, kao sredstvo i cilj u odnosu na druge (sektore
ili sustave). Takvo shvaEanje dr imo opravdanijim od  paralelnih  prioriteta, gdje
skupovi ciljeva (i sredstava) opstoje nezavisno jedni od drugih ili su njihovi me usobni
odnosi (svrhoviti, kauzalni, funkcionalni, stohastiEki, itd.) nejasni. Hrvatsku bi takva
fragmentacija ideja i znanja vodila u daljnju dezintegraciju  moralnu, strukturnu itd.
Tako er bi jednostrano shvaEanje prioriteta, prema kojem je jedno podruEje apsolutno
va nije od drugoga, Hrvatsku odvelo pod hipoteku zastarjelog shvaEanja komparativnih
prednosti. Hrvatska bi na taj naEin postala djeliEem globalne podjele rada koji se speci 
jalizirao u nekoj proizvodnji ili grani, poput veEeg poduzeEa. U nastupajuEoj eri brzih i
nenadanih promjena u globalnom gospodarstvu, kao i u podjeli uloga i znanja, bio bi to
nepouzdan i riskantan naEin prilagodbe. Takva zemlja postaje sve manje sposobnom ra 
zabrati s kakvim drugim vlastitim potencijalima raspola e i mo e li jednostranu pri 
lagodbu zamijeniti vi estranom. 
Ne samo radi interesa kulture nego i nacionalnih interesa u cijelosti, razvoj valja smatrati
vi esmjernim procesom. To je, uostalom, antropolo ka i povijesna Einjenica. Nijedan
razvojni skok, od kromanjonaca preko renesansne Italije ili Nizozemske do SAD a, Ja 
pana ili Irske dana njice, nije se odigrao na jednom podruEju, nije razvio samo jedne
ljudske sposobnosti na raEun drugih sposobnosti. Naprotiv, sve su se bitne sposobnosti
razvile istodobno, naravno na svom povijesnom stupnju: umjetniEko oblikovanje pred 
meta, trgovina, proizvodnja, izumiteljstvo, po tivanje, pohranjivanje i Euvanje najvred 
nijih dobara, komuniciranje s drugima, pa i ratovanje... Na  alost, razvojni pad i
nazadovanje vodi obrnutim putem, do istodobnog propadanja mnogih podruEja. U
Hrvatskoj to dobro znamo iz iskustva 1990 ih. Jedino se nadamo da je barem dio kul 
turnog i socijalnog kapitala zemlje ostao razmjerno saEuvan. Pritom mislimo na one
struEnjake i dru tvene mre e koji nisu sudjelovali u razaranju nacionalnih dobara niti
konformistiEki prianjali uz stari re im i njegove masovne kampanje. Jedino takav kapi 
tal mo e potaknuti revitalizaciju i razvojni polet u ostalim podruEjima.
145


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska