STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 144
OpEenito, sredstva su ciljevi ni eg ranga ili manjeg stupnja opEenitosti (ili manjeg vre 
mena potrebnog za njihovo postizanje) u odnosu na vi e (obuhvatnije) ciljeve. to je u
krajnjoj liniji Eisto sredstvo a to Eisti cilj razvitka, ovisi o stupnju konkretizacije
strategije razvitka, tj. kada se treba zaustaviti u razlaganju sastavnica ili uvjeta razvitka
da bi se do lo do elementarnih Eestica u svakom od nabrojenih podruEja kulture i takve
 atome proglasiti pukim sredstvima razvitka. 
U buduEim elaboratima (policy papers), kojima Ee se na osnovi dionica u ovom nacrtu
planirati i programirati kulturna djelatnost u pojedinom podruEju kulture i pojedinoj teri 
torijalnoj jedinici u Hrvatskoj, tek Ee biti moguEe potpuno konkretizirati odnos izme u
ciljeva i sredstava razvitka. Strategijskih je dionica u kulturi mnogo i one su raznovrsne.
Kad svaka bude detaljnije razra ena, od politike teatra ili filma do politike prema kul 
turnim manjinama, struke Ee na nedvosmislen naEin utvrditi konaEna ili elementarna
sredstva razvitka u svom podruEju.
Ipak, ovdje se zala emo da se institucionalne, financijske ili infrastrukturne dimenzije,
dakle one koje izravno nisu dio ljudskog kapitala (kulturni i socijalni), tretiraju kao sred 
stva. Uvijek treba paziti da metodom redukcije elemenata djelovanja na sredstva ne
izbacimo iz definicije svrhovitog djelovanja u kulturi ljude koji nisu umjetnici,
menad eri ili politiEari ili druga va na ili vi enija lica, nego samo operatori koji odr ava 
ju kulturni pogon. Svi oni rade u kulturi na svoj naEin. Obuhvatnija definicija kulture, za
koju se zala emo, mora voditi raEuna o tome da su visoki dometi ili velike vrijednosti 
izvedba kulturnog Eina, formiranje stvaralaEke osobe, izgradnja kulturnog spomenika ili
povijesnog grada  nemoguEi bez rada nebrojenih i anonimnih ljudi, od roditelja i biv ih
nastavnika sada poznatih i zaslu nih ljudi do radnika na bini, gra evinskih radnika i Eis 
taEica. Jesu li operatori puka sredstva u izgradnji velikog duha, nacionalnog ili svjet 
skog? Jesu, ako kulturu shvatimo iskljuEivo kao naEin samopredstavljanja ili
samopotvr ivanja dru tvene elite. Nisu ako kulturu shvatimo, a takvo znaEenje ovdje
preferiramo, kao kapital znanja koji me usobno povezuje i privlaEi sve veEi broj ljudi,
koji omek ava granicu i poveEava komunikaciju i suradnju izme u velikog i malog,
izme u onog koji znade mnogo o malo stvari i onog koji znade pomalo o mnogo stvari,
izme u specijalista i zdravog razuma  i na taj se naEin stvaraju nove i intermedijarne
forme znanja i korisnog djelovanja. Takva zajednica postaje prosvjeEenija, interaktivnija
i solidarnija istodobno.
144


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska