STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 143
 Instrumenti: daleko dinamiEnija djelatnost (od sada nje) s novim programima, komer 
cijalizacija po potrebi (iznajmljivanje prostora za kulturno kompatibilne svrhe i sl.), dalj 
nja informatizacija, mnogo vi e mjesto ivota i rada negoli razgledavanja ili posjeEiva 
nja, mnogo vi e specijaliziranih namjena (galerija, muzeja, arhiva, knji nica, spomeniE 
kih prostora).
 Cilj kulturnih odnosa  pluralizam, otvorenost, raznovrsna i inovativna kulturna suradnja.
 Instrumenti: bitno smanjiti paralelizam i ravnodu no supostojanje veEinske i manjin 
skih kultura (monokulturnost) a poveEati njihovu komunikaciju i suradnju (pluralizam);
poveEavati me unarodni znaEaj kulturnih manifestacija i vi e ulagati u me unarodni
presti negoli u kulturnu proizvodnju za domaEe potrebe; znatno poveEati multimedijsku
i multisektorsku prezentaciju u kulturnoj suradnji; sliku o sebi graditi mnogo vi e kao
odraz unutarnje zbilje, mnogo manje zbog vanjske dopadljivosti.
 Cilj suradnje s drugim sektorima  prerastanje kulture u razvojnu snagu Hrvatske.
 Instrumenti: kulturu mnogo vi e nego do sada pribli iti turizmu; bitno pro iriti upotre 
bu novih komunikacijskih tehnologija; osnovati institut za istra ivanje i razvoj u kulturi;
kulturnim menad mentom nadomjestiti veEinu poslova klasiEnog dr avnog upravljanja u
kulturi; tradicionalni kulturni kapital (znanje radi znanja) preobraziti u sociokulturni
kapital (znanje za odr ivi razvitak).
Svaki od nabrojenih instrumenata Eini se preopEenitim i vi e nalikuje cilju nego instru 
mentu u standardnom smislu rijeEi. Dojam je ispravan jer je svako sredstvo ujedno cilj
nekog djelovanja. Na primjer, pisanje novog zakona u jednom je trenutku cilj kojem se
valja posvetiti da bi se postigao hijerarhijski vi i cilj (npr. racionalnije upravljanje u kul 
turnim ustanovama). Ili, izraz kulturu pribli iti turizmu predstavlja sredstvo intersek 
torske suradnje opEenito a predstavlja i cilj za koji sredstva valja tra iti u zakonodavstvu
ili me uresorskoj suradnji dvaju ministarstava na temelju Eega bi se mo da propisalo ili
preporuEilo bogatije programe turistiEke ponude; ovi opet mogu biti cilj za koji sredstva
valja tra iti, na primjer, u lokalnom financiranju (ne samo iz turistiEkih ureda nego i
ureda za kulturu itd.) tradicionalnih puEkih sveEanosti, a sami organizatori sveEanosti
mogu tra iti pomoE me unarodnih fondacija ili lokalnih privrednih tvrtki i tako dalje.
143


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska