STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 142
formalna rekapitulacija ciljeva 
i instrumenata kulturnog razvitka
Sa eto prikazane ciljeve i instrumente strategije kulturnog razvitka u nastavku Eemo pri 
kazati jo sa etije te objasniti njihovu funkcionalnost i smisao.
Strategija kulturnog razvitka Republike Hrvatske ima jedan sveopEi ili sveukupni, jedan
opEi (kulturnopolitiEki) i deset posebnih ciljeva (kulturne politike i posebnih podruEja
kulture). Za svaki od njih vezan je skup instrumenata koji su u ovom trenutku predlo eni
kao optimalni (za pokretanje razvoja u smjeru cilja). Zbog vrlo apstraktnog naEina izla 
ganja u ovom dijelu instrumenti se doimaju kao ciljevi na ne to ni oj razini apstrakcije.
SveopEi ili sveukupni cilj aksiomatski je nadre en posebnim ciljevima pa se posebni ci 
ljevi s tog aspekta mogu smatrati instrumentima. U istom formalnom smislu, posebni ci 
ljevi (podsustava) kulturne politike instrumenti su za postizanje opEeg cilja kulturne po 
litike. Drugim rijeEima: 
 Sveukupan strategijski cilj  kulturno odr iv razvitak.
  Instrumenti: kulturna politika; umjetnost i kulturne industrije; kulturna ba tina; kul 
turni odnosi; suradnja s drugim sektorima.
 OpEi cilj kulturne politike  odabir i povezivanje instrumenata razvitka koji omoguEu 
ju rast i razvojnu upotrebu kulturnog kapitala i oblikovanje kulturnog krajolika
Hrvatske.
 Instrumenti: legislativa; financiranje; upravljanje; participacija; obrazovanje; zapo lja 
vanje; vlasni tvo.
 Cilj razvitka umjetnosti i kulturnih industrija  spajanje kulture cilja i kulture sredstva
pri Eemu kvalitetna djela postaju iroko popularna.
  Instrumenti: (pribli an opis brojEanih vrijednosti na ljestvici): smanjiti proizvodnju
umjetnosti radi umjetnosti a poveEati kulturnoindustrijsku proizvodnju; popularizirati
kulturno javno dobro podjednako kao i komercijalnu robu; podjednako dr avno subven 
cioniranje i privatno ulaganje; kultura vi e proizvodna djelatnost nego potro nja; sma 
njiti uvoz i poveEati izvoz kulturnih proizvoda.
 Cilj razvitka kulturne ba tine  nastavak ivota u novim oblicima suvremenosti i odr 
 ivom razvitku.
142


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska