STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 141
UmjetniEko obrazovanje  Cilj: porast postotka stanovni tva koje je umjetniEki obrazovano i zainteresirano podr ati ili
ulagati sredstva u kulturu.
Obavezno ( kole, mediji) 
8
6 
Nikakva obaveza
Zapo ljavanje  Cilj: poveEati zaposlenost prema viziji kulturno odr ivog razvitka.
Javno zapo ljavanje 
8 
6
Fleksibilno zapo ljavanje
Vlasni tvo  Cilj: efikasno upravljanje kulturnim dobrima.
Dr avno 
9 
6
Privatno 
Umjetnost (i kulturne industrije)  Cilj: spajanje kulture cilja i kulture sredstva: kvalitetna djela postaju iroko popularna.
Larpurlartizam 
8 
6
Industrijski razvoj
Za tiEeno javno dobro 
7 
5
Komercijalna roba
Subvencija 
9 
5
Ulaganje
Potro nja 
9 
3
Proizvodnja 
DomaEa proizvodnja 
6
3 
Uvoz
Kulturna ba tina  Cilj: nastavak ivota u novim oblicima suvremenosti i odr ivom razvitku.
Elementarno odr avanje 
8 
2
DinamiEna djelatnost, novi programi
Nekomercijalna djelatnost 
9 
7
Komercijalna eksploatacija
Informacijski zastarjela 
7 
2
InformatiEki obra ena 
Mjesto razgledavanja 
8 
3
Mjesto ivota i rada
Nisko specijalizirana 
8 
3
Visoko specijalizirana  
Kulturni odnosi  Cilj: pluralizam, tolerancija, multikulturna kompetencija, iroka i raznovrsna kulturna suradnja.
Monokultura 
8 
2
Kulturni pluralizam
Nacionalno 
8 
6
Me unarodno
Ulaganje za domaEe potrebe 
8 
4
Ulaganje u me unarodni presti 
Stari (medijski i sektorski) oblici predstavljanja
7 
3
Multimedijsko i multisektorsko predstavljanje
Vanjska slika 
9 
2
Unutarnja zbilja
Suradnja s drugim sektorima  Cilj: prerastanje kulture u razvojnu snagu Hrvatske.
Kultura 
9 
4
Turizam 
Stare tehnologije 
8 
3
Nove tehnologije
DomaEe baze podataka  minimalne
7 
2
Baze za istra ivanje i razvoj
Tradicionalni menad ment 
9 
3
Kulturni menad ment
Tradicionalni kulturni kapital 
9 
1
Sociokulturni kapital
141


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska