STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 140
4  PoEetak demontiranja policentrizma u smjeru daljnje decentralizacije. Pad udjela jav 
nih sredstava u odnosu na privatna. Vezivanje za razvoj u drugim sektorima i rast znaEe 
nja kulture sredstva. Definicija javnih kulturnih dobara postaje manje va na od Eisto lo 
kalnih i privatnih kriterija definiranja kulturnog dobra.
3  OpEine i gradovi te privatne tvrtke ili korporacije postaju glavni financijeri i donosi 
telji odluka. Nacionalna kulturna politika titi samo nekoliko javnih kulturnih dobara u
zemlji.
2  Nacionalna razina vi e ne koordinira dono enje odluka ni na jednoj razini. Umjesto
nje pojavljuju se nezavisna tijela struEnjaka i privatnih organizacija koja koordiniraju od 
luke na irem teritoriju u iskljuEivoj zavisnosti od trenutaEnog interesa ili koliEine ras 
polo ivih financijskih sredstava. Podr ava se minimalna definicija javnog kulturnog do 
bra.
1  Potpuna decentralizacija (financijska, upravna, politiEka), potpuna deetatizacija i pri 
vatizacija ( facilitacijska dr ava ). Dr ava se nalazi u istom redu s privatnim organi 
zacijama u kulturi i u pravilu posjeduje mnogo manja sredstva. Nema definicije javnog
kulturnog dobra. Kulturna proizvodnja za tr i te i komercijalne svrhe u iva apsolutan
prioritet.
Sveukupan strategijski cilj: kulturno odr iv razvitak
Kulturna politika  Ukupan cilj: odabir i povezivanje instrumenata razvitka 
koji omoguEuju rast i razvojnu upotrebu kulturnog kapitala Hrvatske.
Legislativa  Cilj: poticajno, efikasno i normativno realistiEno zakonodavstvo.
Hiperregulacija
9
5
Laissez faire 
Administrativne odluke 
8 
3
StruEne odluke
Financiranje  Cilj: poveEanje sredstava za kulturu iz razliEitih izvora.
Dr avni proraEun 
9
6
Ostali izvori
Upravljanje  Cilj: oblik (de)centralizacije najpoticajniji za kulturno odr iv razvitak na svim teritorijalnim razinama.
Centralizirano 
8 
5
Decentralizirano
Participacija  Cilj: razvitak kulturnih komponenata kvalitete ivota stanovni tva.
Demokratizacija kulture 
7
6
Kulturna demokracija
140


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska