STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 139
Upravljanje  Cilj: oblik (politiEke, financijske i upravne) (de)centralizacije koji je (u danom trenutku) najpoticajniji za kul 
turno odr iv razvitak na svim teritorijalnim razinama.
Centralizirano 
10 9 88 7 6 
5
4 3 2 1   
Decentralizirano
10  Potpuno centralizirano i etatizirano ( in enjerska dr ava ). Sve odluke donose se na
razini dr avnih ili paradr avnih organa, obiEno u dogovoru s partijskim rukovodstvima.
Cenzura nad stvarala tvom ili pak publiciranim radovima. 
9  PoEeci deetatizacije i decentralizacije. Neke funkcije odluEivanja i financiranja pre 
nose se na paradr avna tijela koja odluEuju razmjerno autonomno, osim kada su u pita 
nju ideolo ki osjetljive teme a tiEu se odobravanja financiranja ili objavljivanja pojedinih
djela. Npr. biv i SIZ ovski model u Jugoslaviji/Hrvatskoj.
88  Proces preno enja ovlasti u financijama (financijska decentralizacija) na regije, gra 
dove i opEine. PriliEna neuskla enost i nekoordiniranost me u upravnim razinama. Neke
regije ili opEine uopEe ne izdvajaju sredstva za kulturu. Glavnina stanja u Hrvatskoj
danas.
7   Financijskoj decentralizaciji pridru uje se upravna: reformira se sastav ili broj lo 
kalnih jedinica, veEa autonomija u odre ivanju strukture lokalne (samo)uprave, ukljuEu 
juEi odjele za kulturu. Izdvajanja za kulturu na lokalnim razinama jo neizvjesnija i neu 
jednaEenija. Ministar vi e ne imenuje voditelje kulturnih ustanova, ali intervenira u slu 
Eaju nesporazuma ili sukoba. 
6  MozaiEna ili odr iva decentralizacija . Dr ava (centralna) dopu ta decentralizaci 
ju samo u sluEajevima lokalnih jedinica koje imaju infrastrukturne, struEne i financijske
uvjete za odluEivanje u kulturi, a u ostalim sluEajevima intervenira (financijski i kontro 
lom rada) u svrhu za tite kulturnih dobara na podruEjima dotiEnih jedinica. PoEeci poli 
centriEnog upravljanja i ulaska nedr avnih zaklada, sponzora i drugih vanjskih interese 
nata u proces financiranja kulture.
5
 PolicentriEno upravljanje: preno enje ovlasti kulturnog planiranja na veEe kulturno 
povijesne regije, odnosno njihova vijeEa za kulturu. Dr ava (centralna) zadr ava prven 
stvo u odre ivanju ciljeva i strategijskih instrumenata kulturnog razvitka, odnosno kljuE 
nih kriterija za dodjelu sredstava. Porast nedr avnog financiranja. ToEka do koje bi treba 
la (ali ne i dalje) iEi Hrvatska (prema sada njem vi enju prioriteta).
139


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska