STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 138
shematski prikaz ciljeva i stupnjevitosti 
instrumenata kulturnog razvitka
SljedeEa numeriEka ljestvica od 10 stupnjeva s naznaEenim sada njim i po eljnim bu 
duEim stupnjevima upotrebe instrumenata kulturnog razvitka nije rezultat toEnog
mjerenja. Ona slu i boljoj preglednosti do sada prikazanih strategijskih dionica. Pouz 
danije modeliranje mo e zapoEeti tek nakon javnih rasprava i razrade zadataka/instru 
menata strategije za svaku dionicu ili podruEje kulture (policy papers). Crno otisnuta
brojka oznaEava procjenu dosada nje vrijednosti, tj. na kojoj se toEki u pojedinom po 
druEju danas nalazi upotreba instrumenata kulturnog razvitka, a crveno otisnuta po eljne
vrijednosti, tj. kamo bi upotreba instrumenata razvitka trebala smjerati. 
Ponovno istiEemo: odabrani instrumenti razvitka (prije formulirani kroz  zadatke ) u
 eljenom smjeru podlo ni su praktiEnoj provjeri i reviziji. U sada njem trenutku Eini
nam se da je u svakom podruEju sada nju upotrebu instrumenata potrebno izmijeniti, tj.
pomaknuti prema novoj toEki, kako bi se poluEio bolji uEinak od sada njeg u kulturnom
razvitku. 
Kao to se vidi iz sheme koja slijedi, kretanja prema novim toEkama nisu ista ili ujed 
naEena za sva podruEja, nego su razliEita, cik cak . Negdje se na ljestvici treba pomak 
nuti vi e, negdje manje. I nakon osvajanja nove toEke u buduEnosti, takva bi se kretanja
mogla nastaviti:  natrag  ili  naprijed ,  lijevo  ili  desno  na ljestvici. Takva logika
odra ava racionalnu narav strategije i politike: jedino je orijentacija prema glavnom ili
dugoroEnom cilju neupitna, sve je drugo varijabilno  dakle zakonski, financijski, tehno 
lo ki i ostali instrumentarij.
Da bi se  to jasnije razluEilo instrumentalno od svrhovitog kretanja, za svako smo
podruEje sa eto definirali cilj kretanja a ispod toga izbor instrumenata: sada nji (crna
brojka) i po eljni iduEi (podvuEena brojka).
NaEin modeliranja stupnjeva upotrebe instrumenata razvitka ilustrirat Eemo na podruEju
upravljanja (kulturom). No i svako drugo podruEje tra i posebno modeliranje, a to znaEi
da treba definirati svaki od 10 instrumentalnih stupnjeva strategije u skladu sa speci 
fiEnostima pojedinog podruEja. To, kao i primjer koji slijedi, zahtijeva mnogo dodatnog
rada na analizi i evaluaciji pojedinog stupnja/toEke, da bi ljestvica bila  ba darena  i
slu ila kao pouzdan mjerni instrument strategije (osnovna ideja za izradu ljestvice uzeta
je iz: Landry, 1999 i Matarasso & Landry, 2001).
138


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska