STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 136
novih zadataka ili instrumenata namjesto onih koji su ispisani u ovom nacrtu  kako bi
se jo jednom poku alo poluEiti kretanje kulture prema glavnom cilju. Za sada, me u
svim predlo enim formalnim promjenama za koje smatramo da mogu potaknuti novi
razvoj, jedna se osobito istiEe: preno enje moEi odluEivanja u redove struka. I na
nacionalnoj razini i u buduEim decentraliziranim razinama vo enja kulture, tako er u
demokratizaciji te obrazovnoj i medijskoj popularizaciji kulture, Eak u osna ivanju fun 
kcija kulturnog amaterizma i dono enju paketa privatizacijskog zakonodavstva  profe 
sije u kulturi i susjednim sektorima (obrazovanju, znanosti) imat Ee glavnu rijeE. To je
velika ansa koju profesije ne bi smjele propustiti i ponovo utonuti u cehovske i druge,
za kulturu sporedne i tetne, diobe i razraEunavanja. To je bila djeEja bolest u kulturi 
cilju, koja je bila stalno dotirana i naviknuta na pokroviteljstvo. U sluEaju novog neus 
pjeha izgledi hrvatske kulture da se odr i u dana njim i buduEim globalnim kulturnim
ratovima bili bi bitno smanjeni.
VeE i ovaj i drugi strategijski tekstovi priliEno su natopljeni neoanglizmima i naEinom
mi ljenja koji opisuju svijet stvari, tehnika i razvojnih modela koji su stvoreni negdje
drugdje, ne u Hrvatskoj. Dakako, ne mislimo da bi prevo enje neologizama u duhu
hrvatskog jeziEnog purizma i ta popravilo. Ako borba za hrvatski proizvod bude ikada
poluEila neke rezultate, oni Ee se najprije oEitovati na misaonoj i konceptualnoj razini.
Ne radi izmi ljanja hrvatske teorije razvitka, nego radi stvaranja uvjeta i projektiranja
proizvoda nu nih za lokalnu adaptaciju ili reinterpretaciju europskog i globalnog razvit 
ka. Tamo gdje krupan razvitak ne odgovara domaEim potrebama i interesima, treba naEi
vlastite moduse. A oni zahtijevaju priliEno inventivnosti i rada   mo da i patriotskog
entuzijazma, ali ni u kom sluEaju nacionalistiEkog zanosa i njegove opsjednutosti nepri 
jateljskim narodima i dr avama . 
 Hrvatski proizvod trebao bi biti plod kreativnosti koja bi spajala mnogo toga to se do
sada Einilo nespojivim i zbog Eega je dolazilo do nacionalistiEke blokade stvarala tva i
slobodnog izra avanja. Trebalo bi proizvesti vlastiti spoj globalnog i lokalnog, pokrenu 
ti alternativne i avangardne kulturne projekte, dakle sve ono  to Ee postojeEu sredinu
uEiniti kulturno jo bogatijom i zanimljivijom. U ovom trenutku utiskivati kljuEne kul 
turne ili povijesne elemente hrvatskog dizajna , evokacijom velikih liEnosti ili speci 
fiEnih proizvoda iz hrvatske pro losti, vjerojatno neEe biti dovoljno da Hrvatsku u oEima
inozemnih turista ili tvrtki jasno razluEi od Slovenije, Ma arske, Bosne i Hercegovine ili
136


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska