STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 135
cilj i instrumenti promjena: 
neupitni to, upitni kako
Ovaj nacrt strategije kulturnog razvitka Hrvatske nije plod scenaristiEkog predvi anja
nego poticajnog zami ljanja dugoroEnih ciljeva kulturnog razvitka uz prijedlog mno tva
zadataka ili instrumenata namijenjenih postizanju ciljeva. Dr anjem kulture kao cilja i
kao sredstva nacionalnog razvitka, prijedlozima promjena u podsustavima kulturne poli 
tike i razliEitim podruEjima kulture  umjetnosti i kulturnih industrija, kulturne ba tine
te unutarnjih i me unarodnih kulturnih odnosa Hrvatske  htjeli smo potaknuti nov naEin
djelovanja u kulturi i odno enja prema kulturi drugih sektora. 
Promjene koje predla emo u politici Ministarstva kulture i naEinu vo enja kulturnih
ustanova i struEnih udru enja  od pravnih i financijskih do umjetniEkog obrazovanja i
ritma privatizacije u kulturi  nisu toliko radikalne ni nepovratne, koliko je to cilj prom 
jena. Prijedlozi za veEinu promjena shvaEeni su kao instrumenti kojima se potiEe i pos 
tupno uvodi nov duh kulture, a njihov se stvarni uEinak mora periodiEno ocjenjivati i po
potrebi revidirati. Formalno nov naEin odluEivanja, kao to su vijeEa za kulturu, ili kom 
binirani naEini financiranja, poput donatorskih ili sponzorskih, mo e proizvesti nove
razvojne uEinke samo ako se novoponu eni planovi i programi kulturnog djelovanja  u
podruEjima stvarala tva, proizvodnje i odnosa prema kulturnoj i iroj javnosti, odnosa
prema drugim kulturama, odnosa prema razvitku u drugim sektorima, itd.  bitno raz 
likuju od dotada njih. NaEin odr avanja ili vo enja politike, institucije ili organizacije
mora biti sredstvo koje potiEe razvitak njezina svrhovitog djelovanja, a ne obratno. 
Nismo se pritom povodili za stereotipnim shvaEanjima da je dr avno ili privatno, biro 
kratsko ili ekspertno, centralizirano, policentriEno ili pak samoupravno vo enje kulture
samo po sebi dobro ili lo e. Sve istine o najboljem ili najgorem naEinu upravljanja kul 
turom podlije u provjeri u praksi, a takva provjera ne traje dugo. VeE nakon godinu ili
dvije signali s terena , ako se ozbiljno i pa ljivo razmotre, pokazat Ee to su promjene
donijele. NaEelno, dr avno upravljanje kulturnim ustanovama mo e i ne mora potaknuti
njihov rad. Prepu tanje te zadaEe struEnim tijelima ili privatnim zakladama tako er mo e
i ne mora biti naEin racionalnijeg upravljanja kulturnim ustanovama. Sve su to praktiEne
istine. Zato i postoji toliko razliEitih oblika kulturnih politika u svijetu.
Stoga smo sve formalno institucionalne promjene, i one koje ovdje predla emo, stavili u
funkciju novih razvojnih izvedaba u kulturi. Ukoliko nova institucionalna pravila igre ne
budu poticajna za novi, kulturno odr iv razvitak, nego postanu paravanom za provlaEen 
je starih interesa i obiEaja, trebat Ee ih ponovno mijenjati. A to znaEi formulirati nizove
135


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska