STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 132
4. U nastavne programe i ud benike ugraditi teme iz umjetnosti i dru tveno humani 
stiEkih znanosti koji potiEu mi ljenje, naEin izra avanja i interakciju u razredu u skladu
s po eljnim obilje jima socijalnog kapitala. NaEi naEine da se sliEni sadr aji uklope u
oblike cjelo ivotnog obrazovanja.
5. Suradnjom izme u vrhunskih struEnjaka, glumaca i publike u medijima i na drugim
javnim mjestima popularizirati kori tenje umjetniEkih ili znanstvenih djela kao sredsta 
va za razumijevanje dru tvenih, politiEkih ili ekonomskih kriza i moguEnosti rje avanja
tih kriza.
6. U javnoj politiEkoj komunikaciji, uz dosljednu primjenu zakonske zabrane govora
mr nje, preporuEivati navo enje literarnih sadr aja, upotrebu humora i drugih naEina
neizravnog izra avanja neslaganja radi smanjenja napetosti i smirivanja konflikata. 
7. Koristiti ambijente kulturne ba tine i manifestacije tradicijske kulture kao okru enje
za va ne struEne skupove. U pripremi skupova koji nemaju izravne veze s kulturnom
ba tinom ili tradicijom osigurati barem jednu tematsku poveznicu s kulturnim okru e 
njem ili dru tvenom sredinom (npr. medicinski skup o nekim bolestima s primjerima
narodnog lijeEenja tih bolesti, skup o novim tehnologijama s izlo bama starih tehnologi 
ja, skup o medijima s razgovorima s ljudima kojima se medijski govor Eini nedovoljno
razumljivim ili nedovoljno posveEen njihovim interesima itd.).
8. Oni koji predstavljaju umjetnost u neprofitne svrhe trebaju aktivno kultivirati novu
publiku u konkurenciji spram rastuEe komercijalne industrije zabave. Pritom valja imati
na umu da je njihova kljuEna prednost u vrijednosti sadr aja koji objedinjuje ili urav 
note uje obrazovnu, estetsku i eskapistiEku komponentu djela, a komercijalne u ambala 
 i te u sadr aju u kojem je eskapistiEka komponenta nadvladala ostale komponente djela.
Tako er poku ati s predstavnicima komercijalnih kulturnih industrija postiEi po tene
dogovore o zajedniEkim ulaganjima: ukljuEivanje vi e estetskih i obrazovnih sadr aja u
zabavne (eskapistiEke) proizvode, a zabavnih u umjetniEke prostore i proizvode   u
interesu podizanja ukupne razine kvalitete u  ekonomiji do ivljaja  ili  diznijevskoj
ekonomiji . 
132


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska