STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 131
 Uskladivost individualnih sa zajedniEkim interesima. Sve oblike individualnog i grup 
nog materijalnog uspjeha i visokog javnog presti a u kojima se dio dobiti reinvestira u
pro irenje djelatnosti i ugleda na druge (npr. projekti kulturnih industrija oko znaEajnih
i talentiranih autora); po tivanje institucionalnih normi i uEvr Eenje povjerenja u institu 
cije; transparentnost politiEkih odluka i odgovornost za lo e politiEke odluke.
 AEenstvenost. Spolnu jednakost; izbjegavanje megalomanskih ideja i projekata; ekolo ki
sigurne industrije; minijaturizaciju hardwarea; podr ku slabijima; interes za estetsku
dimenziju ivotnih i radnih ambijenata; reaktiviranje ljudi treEe dobi u podruEjima gdje
je njihovo iskustvo i znanje korisno.
 Le ernost. Toleranciju prema razliEitosti, obiEaj da se nakon polemike ili sva e s neis 
tomi ljenicima oti e na piEe; navikavanje na neizvjesnost u postizanju ciljeva od kojih
ne zavisi materijalni ili ivotni opstanak pojedinca ili grupe; izbjegavanje najkraEih pute 
va do cilja; stjecanje samopouzdanja u vlastitu moE prosu ivanja i dono enja odluka.
 Niski kontekst. Razvijeni interes za nove informacije iz svijeta diskurzivnog znanja;
razradu govornog i pisanog iskaza na eksplicitan i koncizan naEin i njegovo logiEko
uskla ivanje s pre utnim ili aksiomatskim pretpostavkama iskaza (dokazati da Hrvati ne
 dr e figu u d epu ); stvaranje zaliha vlastitih informacija i znanja radi dono enja pouz 
danih kratkoroEnih i dugoroEnih odluka na svakodnevnoj, lokalnoj i nacionalnoj razini.
Zadaci
1. Istra iti koji sve oblici ili pojedinaEni sluEajevi aktivnog umjetniEkog, znanstvenog i
tehnolo kog znanja (npr. tekuEi umjetniEki i istra ivaEki projekti, nove tehnologije), kao
i ideje ljudi koji nemaju visoko obrazovanje ili su kulturni amateri, mogu koristiti u poti 
canju opisanih znaEajki socijalnog kapitala.
2. Istra iti u kojim se sve sluEajevima i na koje naEine ideje i znanja nezaposlenih te ljudi
treEe dobi mogu koristiti u svrhu njihova zapo ljavanja ili reaktiviranja u oblicima povre 
menog rada, ukljuEujuEi anga man u umjetniEkim i znanstveno istra ivaEkim projekti 
ma, medijima ili pak dobrotvornom radu kojim im se osigurava barem minimum sred 
stava.
3. Me u elitom popularizirati povremene  besplatne sate rada  i tako u te ena (neis 
plaEena) sredstva odvajati za fondove solidarnosti namijenjene nezaposlenima i siro 
ma nima ili za ulaganje u nova radna mjesta.
131


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska