STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 130
Do danas je u domaEim publikacijama objavljeno nekoliko znanstvenih i struEnih rado 
va o sociokulturnom kapitalu Hrvatske  s razliEitih teorijskih polazi ta. Empirijski na 
lazi, pak, kada je rijeE o stavovima veEine ispitanika, upuEuju na sljedeEe (Me troviE i
 tulhofer, 1998): 
 Nizak stupanj povjerenja u politiEke i javne ustanove te rezultate privatizacije u gospo 
darstvu;
 Razmjerno visok stupanj povjerenja u znanstvene i vojne ustanove;
 Niska participacija u javnim i dobrovoljnim organizacijama; 
 NeprihvaEanje spolne i drugih oblika dru tvene diskriminacije. 
Ovdje sociokulturni kapital definiramo kao sve oblike iskustvenog znanja i kreativnosti
(kulturni kapital)  umjetniEke i znanstveno struEne (diskurzivne) na makro ili nacional 
noj razini i mikrorazinama (organizacija, grupa), te zdravorazumskih na razinama
svakodnevnog ivota (majstorija vlastite sreEe)  koji potiEu javno, privatno, organizacij 
sko i informacijsko komunikacijsko pona anje (socijalni kapital) sukladno potrebama
odr ivog razvitka Hrvatske. 
Tako er, isticanje demonstrativne potro nje ili bogatstva, zagovaranje nemilosrdne
konkurencije ili socijalne neosjetljivosti prema konkurentski slabijima, netrpeljivost pre 
ma drugima   nisu elementi socijalnog kapitala Hrvatske. To mogu biti elementi kul 
turnog kapitala (vojno, ekonomski i tehnolo ki) najrazvijenijih i konkurencijski najjaEih
zemalja ili podruEja (i to poglavito u konzervativnijim razdobljima njihova politiEkog
re ima) te bogatih ili siroma nih a kulturno tradicionalistiEkih i politiEki preddemo 
kratskih zemalja ili podruEja (npr. neka arapska).
Cilj
Izgraditi kulturni kapital (znanje) koji potiEe sljedeEe znaEajke socijalnog kapitala (pri 
lago eno prema: Hofstede, 1994):
  Nisku hijerarhijsku distancu. PolitiEku kulturu liberalne demokracije i pluralizma; u
radnoj organizaciji spoj participacije i suodluEivanja s po tivanjem struEnosti i autonom 
nog dono enja odluka poslovodstva nakon pro irenog kruga raspravljanja; iznimka su
ustanove nacionalne sigurnosti i druge djelatnosti koje ukljuEuju poslove visokog  i 
votnog i materijalnog rizika.
130


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska