STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 129
potiEe u skladu s rastom potreba za profesionalizacijom statusa kulturnog menad era  s
osobitim obzirom na status slobodnih (free lance) menad era i nezavisnih producenata u
kulturi.
3. OmoguEiti voditeljima kulturnih projekata i kulturnih ustanova struEno usavr avanje
na sliEnim projektima ili ustanovama u drugim europskim zemljama. UEiniti dostupni 
ma informacije o bazama podataka (npr. European Cultural Administration Placement
Database) i o organizacijama te vrsti (Gulliver Clearing House) koje nude moguEnost
profesionalnog sta iranja. 
UkljuEiti hrvatske kulturne ustanove u takve mre e i omoguEiti da i inozemni struEnjaci
kraEe vrijeme rade na hrvatskim projektima ili u kulturnim ustanovama. Time se otvara 
ju putevi za nove inicijative i projekte. 
4. Organizirati seminare za osposobljavanje predavaEa iz podruEja kulturnog menad 
menta kako bi se njihovo profesionalno iskustvo obogatilo pedago kim i andrago kim
kompetencijama, kao i znanjima iz drugih dru tveno znanstvenih podruEja (ekonomije,
marketinga itd.).
5. Pokrenuti specijalistiEke studije iz kulturnog menad menta pri visoko kolskim usta 
novama (umjetniEkim akademijama, filozofskim i ekonomskim fakultetima, fakultetima
turizma i sl.  po moguEnosti u zajedniEkoj organizaciji vi e ustanova)  te ih ukljuEiti u
europske i svjetske mre e centara i  kola u kulturnom menad mentu i administraciji
(npr. ENCATC).
6. Poticati osnivanje profesionalnih agencija za informiranje, konzalting i struEnu pomoE
iz podruEja kulturnog marketinga (tra enje partnera, pomoE pri planiranju me unarod 
nih projekata, izrada dosjea i prezentacije projekata prema kriterijima inozemnih fon 
dacija u kulturi). 
7. UkljuEivati djelatnike iz kulturne prakse u javne rasprave i konferencije o kulturnoj
politici i na taj naEin osigurati kvalitetan dijalog, protok i razmjenu informacija izme u
kreatora kulturne politike te kulturnih menad era i ostalih praktiEara u kulturi. 
sociokulturni kapital
Prednost je malih zemalja razmjerno brz protok informacija i postizanje dru tvene sug 
lasnosti o va nim razvojnim pitanjima ili odlukama  pod uvjetom da ne postoji unutar 
nji sociokulturni (ukljuEujuEi vjerski) i socioekonomski (klasni i regionalni) jaz. 
129


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska