STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 128
 esti primjeri ugaslih inicijativa ili vi estrukih prekoraEenja proraEunskih davanja za
kulturu pokazuju koliko je poguban nedostatak menad erskog vodstva i nadzora i koliko
je potrebno samozatajnog rada na planiranju, razvijanju strategije, izradi scenarija,
pronala enju alternativnih izvora financiranja, upravljanju timom suradnika, istra ivanju
i marketingu. 
Na taj naEin stvaralaEki rad umjetnika dobiva jo veEu moguEnost izra avanja i afirma 
cije, a ujedno se pro iruju prostori upravljanja kulturom izme u stvaralaEkog Eina i pub 
like, kao i susjednih tr i ta i podruEja djelovanja.
Raznolikost i irina kulturnog sektora nerijetko zalazi u mnoge druge sektore, a to od
suvremenog kulturnog djelatnika zahtijeva vi edisciplinarna znanja i veliku fleksibilnost
te primjenu strategija prema potrebama i oEekivanjima razliEitih korisnika.
Hrvatska ima dugu tradiciju dr avnog upravljanja kulturom na osnovi  birokratske
ekonomije , to je stvorilo naviku da se kulturna praksa uvijek kroji negdje gore . Kul 
turni menad ment, naprotiv, potiEe individualnu i privatnu inicijativu i nudi vje tine,
alate i strategije koji poma u da se od ideje pravodobno, uEinkovito i kvalitetno do e do
realizacije. 
Tako er, poticanjem poduzetni tva i inovativnosti mijenja se odnos izme u kulturne
politike i kulturne prakse. Taj odnos vi e nije hijerarhijski, veE odnos uzajamnosti i
me uovisnosti. 
Napokon, ukljuEivanje hrvatske kulturne politike i kulturne prakse u me unarodnu, oso 
bito europsku suradnju, koja se sve vi e decentralizira i deetatizira, premje tajuEi se na re 
gionalne, lokalne i neformalne razine, zahtijeva sve vi e individualnu inicijativu, slobodu
i snala ljivost u pronala enju partnera za izradu i provedbu novih projekata u kulturi.
Cilj
Stvoriti trajne uvjete za izobrazbu i osposobljavanje struEnjaka za kulturni menad ment
Zadaci
1. U poEetnoj fazi organizirati seminare i radionice za izobrazbu i struEno usavr avanje
djelatnika u kulturi, te uEiniti dostupnim informacije o postojeEim programima izo 
brazbe kulturnih menad era u inozemstvu.
2. Stvarati infrastrukturu te dotjerivati legislativni okvir kojim se kulturno poduzetni tvo
128


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska