STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 127
kulturne statistike i kulturnih indikatora, uva avajuEi me unarodne preporuke (Unesco,
VijeEe Europe i Europska unija).
3. Sustavno pratiti implementacijske i evaluacijske metode i tehnike kulturne politike i
kulturnog razvitka te ih (prema metodolo kim smjernicama VijeEa Europe) primijeniti
pri preciznoj evaluaciji kulturne politike Republike Hrvatske.
4. Pratiti postignuEa u podruEju znanstvenih istra ivanja kulture i kulturnog razvitka te
posredovati u prijenosu tih znanja za potrebe kreiranja, odluEivanja i vo enja u kulturnoj
politici.
5. Donijeti organizacijske, ekonomske, pravne, fiskalne i druge mjere za poticanje kul 
turnog razvitka osloncem na primijenjena, razvojna i poredbena istra ivanja
6. Zavod za kulturu osposobiti za obavljanje opisanih zadataka, to jest za ostvarivanje
cilja izgradnje informacijsko istra ivaEkog sustava.
kulturni menad ment
Kulturni menad ment, kao i kulturni/umjetniEki proizvod ili kulturni marketing, raz 
mjerno su novi termini koji izazivaju podijeljena mi ljenja me u profesionalcima u kul 
turi i zaposlenicima u dr avnim i javnim kulturnim ustanovama. Primjena tih termina u
kulturi, podruEjima koja se prvenstveno smatraju kreativnim djelatnostima Eiji rezultati
nisu odmah vidljivi, a kamoli mjerljivi, oEit je paradoks. Menad erski pristup kulturi
jedni vide kao pomodnu novotariju, drugi kao korisnu injekciju profesionalizma.
U razvijenim je zemljama ta dvojba veE stvar pro losti. Kulturni menad ment, kom 
pleksan sustav specifiEnih i interdisciplinarnih znanja i vje tina, nametnuo se i kao pred 
uvjet zdrave i uspje ne kulturne prakse i kao nezaobilazan Eimbenik u poticanju
cjelokupnog kulturnog razvitka. 
Za razliku od ortodoksnog biznisa, kulturni menad ment nastoji pomiriti i uravnote iti
tradicionalno opreEne vrijednosti: umjetniEku i tr i nu. Kako postiEi realan optimum ci 
jene, tro kova, materijalnih uEinaka i nematerijalnog blagostanja, u itka, dru tvene kori 
snosti i niza drugih u pravilu nemjerljivih vrijednosti? U tom smislu kulturni menad 
ment mo e biti iznimno koristan u hrvatskom kulturnom kontekstu i pomoEi u prevla 
davanju problema koji proizlaze iz oslanjanja kulturnih projekata iskljuEivo na dr avne
izvore financiranja, malobrojnih samoodr ivih inicijativa, kroniEnog nedostatka infor 
macija i izoliranosti kulturnih djelatnika.
127






footer





Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska