STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 126
poslovne informacije pojedinih kulturnih djelatnosti, informacije kulturne uprave na
razliEitim razinama, ad hoc statistiEka istra ivanja pojedinih kulturnih ustanova, organi 
zacija, nevladinih organizacija, istra ivanja prilago ena potrebama znanstveno istra i 
vaEkih projekata...). Posljedica je toga metodolo ka neuskla enost podataka i informaci 
ja s informacijskim potrebama nositelja kulturne politike. 
AEeli li kulturna politika kulturu dovesti u sredi te razvojnih interesa Hrvatske, pitanje
kulturne statistike i kulturnih indikatora, uz istra ivaEke radove o domaEim kulturnim
potencijalima i uEincima odluEivanja u kulturi, postaje prvorazredno pitanje. 
Rezolucija Europske unije o promicanju statistike u kulturi i o ekonomskom rastu na
nacionalnim razinama te Unescov Svjetski izvje taj o kulturi ustanovljuju nov smjer u
izgradnji informacijsko istra ivaEke podr ke kulturi, koji omoguEuje izradu kvalitativ 
nih i kvantitativnih pokazatelja o udjelu kulture u ukupnom razvitku.
Cilj
Izgradnja informacijsko istra ivaEkog sustava za kontinuirano praEenje i vrednovanje
kulturne politike.
Zadaci
1. Uspostaviti informacijski sustav (intranet) Ministarstva kulture koji objedinjuje regi 
stre kulturnih subjekata, programa i dobara u Republici Hrvatskoj. Takav sustav imao bi
dvostruku namjenu: praEenje kulturnog razvitka za potrebe odluEivanja u vijeEima za
kulturu i servisiranje potreba za operativno poslovnim informacijama Ministarstva kul 
ture. U tom sklopu treba izraditi sljedeEe registre: Registar kulture kao baze podataka za
kulturne ustanove ( to je  to u hrvatskoj kulturi ) i individualne djelatnike u kulturi
( Tko je tko u hrvatskoj kulturi ); Registar kulturne politike kao baze podataka za javne
potrebe u kulturi na svim upravnim razinama te baze podataka kulturnog sponzoriranja
(uvid u privatne i mje ovite djelatnosti u kulturi); Registar kulturnih dobara i programa
kao baze podataka dobara kulturne ba tine i suvremenih kulturnih dobara (proizvoda i
programa). Izradu svih tih registara kulture valja uskladiti s radom na projektu virtualne
informatizacije CultureNet Croatia.
2. Istra iti nositelje, nazive, sadr aje i metodolo ke znaEajke postojeEe kulturne statis 
tike i na temelju rezultata takva istra ivanja predlo iti program koordiniranog sustava
126


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska