STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 125
6. Otvarati nova mjesta u podjeli rada to ih omoguEuje konvergencija raznih struEnih
profila oko novih tehnologija u sljedeEim podruEjima: kreiranje sadr aja i tehnologija
(content and technology), dizajn i tehnologija, menad ment i tehnologija, distribucija i
tehnologija (prema preporukama Odbora za kulturu VijeEa Europe).
istra ivanje i razvoj
Tradicija istra ivanja kulturnog razvitka u Hrvatskoj ve e se za Zavod za kulturu, koji je
poEetkom 1970 ih zami ljen kao  znanstvena ustanova za interdisciplinarna istra iva 
nja . Prema dokumentu objavljenom u Telegramu travnja 1972., u njegovu bi sastavu
trebali biti znanstveni kabineti za sociologiju i kulturnu politiku, za ekonomiku kulture,
za tehnologiju, prostor i organizaciju rada, kabinet za pravo i zakonodavstvo u kulturi i
kabinet za metodologiju planiranja kulture... Istra ivanja bi obavljali polivalentni timo 
vi... struEnjaka Zavoda i veEeg broja vanjskih suradnika... Zavod Ee djelovati i na podru 
Eju takozvanih primijenjenih istra ivanja... Zavod za kulturu imat Ee jo jednu va nu dje 
latnost: skupljanje i obra ivanje dokumentacije o kulturnom razvoju Hrvatske... . 
Dosada njih Eetvrt stoljeEa djelovanja Zavoda za kulturu trebalo bi ozbiljno evaluirati 
sa stajali ta stvarnih dometa u odnosu na tu prvobitnu i u mnogome jo svje u zamisao,
kako za razdoblje djelatnosti Zavoda kao samostalne ustanove (1974. 1990.), tako i za
razdoblje u sastavu Ministarstva kulture (1990. 2001.). 
Znanja proizvedena interdisciplinarnim znanstvenim istra ivanjima (npr. o kulturnim
dimenzijama teorije vrijednosti ili teorije kapitala) i primijenjenim istra ivanjima (npr.
izrada najpogodnijih scenarija kratkoroEne ili srednjoroEne kulturne politike) te empirij 
ska dokumentacija o kulturnom razvitku i kulturnoj politici (npr. indikatori kulturne
razvijenosti pojedinih dijelova Hrvatske)  nu an su uvjet za vo enje, implementaciju i
provjeru novoproklamirane kulturne politike. Upravo takva znanja danas nedostaju, oso 
bito implementacijska i evaluacijska. I Nacionalni izvje taj o kulturnoj politici Republi 
ke Hrvatske iz 1998. utvr uje: oskudicu podataka u nizu podruEja, ukljuEujuEi podatke
o financiranju kulture, nepotpunost kulturne statistike, nepostojanje indikatora kulturne
razvijenosti i me unarodnu neusporedivost domaEih podataka. 
Ukratko, suvremenoj kulturnoj politici u Hrvatskoj nedostaje informacijsko istra ivaEki
sustav. Dana nje informacijsko praEenje kulturnih djelatnosti i kulturnog razvoja nepot 
puno je i odvija se nekoordinirano na nekoliko mjesta (Dr avni zavod za statistiku,
125


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska