STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 124
Pozitivne strane trenutaEnog stanja novih tehnologija u Hrvatskoj su sljedeEe:
  Dobro razvijena informacijska infrastruktura (telekomunikacijska povezanost s cen 
tralama digitalne tehnologije, postojanje informatiEke e bone izvedene u fiber optics
tehnologiji, eksperimentalna primjena suvremenih sustava protoka informacija);
 Iskustvo umre avanja i kori tenja Interneta te kvalitetni ljudski resursi (niz domaEih
servisa i konkurencija nekoliko Internet providera, velik rast broja korisnika Interneta,
vlastiti obrazovni programi u informatiEkim znanostima).
Negativne strane su sljedeEe:
 Nepostojanje strategije razvoja novih komunikacijskih tehnologija, koja mora ukljuEi 
vati podruEje kulture eli li postiEi uspjeh u kvalitetnoj informatizaciji dru tva i ukljuEi 
vanju u globalne tokove, kao i jo uvijek nedovoljna prisutnost kori tenja Interneta me u
stanovni tvom;
 Nedovoljno rje enja za upotrebu novih komunikacijskih tehnologija u podruEju kulture
(razvijaju se u malom broju znanstvenih i kulturnih ustanova) i nedovoljne moguEnosti.
Cilj
Kulturne ustanove i kulturne industrije pripremiti i prilagoditi strukturalnim promjena 
ma uzrokovanim novim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama.
Zadaci
1. OmoguEiti  irok i neograniEen pristup visokokvalitetnim kulturno informacijskim
uslugama.
2. Prilagoditi se zahtjevima za defragmentacijom i integracijom do sada fragmentiranih
i nepovezanih podruEja umjetnosti, znanosti, tehnologije i industrije.
3. Primjenjivati nove oblike organizacije potaknute novim tehnologijama, prije svega
umre avanje.
4. Pokrenuti multidisciplinarno istra ivanje o dosada njim znaEajkama uvo enja novih
tehnologija u kulturu koje Ee dati nove smjernice za daljnje irenje i bolju primjenu novih
tehnologija.
5. Osnovati ustanovu koja Ee objedinjavati rad na razvoju i primjeni specifiEnih rje enja
u kori tenju novih tehnologija u kulturi, ukljuEujuEi izradu i odr avanje kulturnog web 
portala Hrvatske (poEetak toga rada je projekt CultureNet Croatia).
124






footer





Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska