STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 123
zemalja u tom podruEju, a djelomice i nala enje rje enja za problem koji se pojavljuje u
svim medijima  za titu autorskih prava. SliEno je i u financiranju kulture, dok je u pita 
njima vezanim za decentralizaciju kulture veE samu upotrebu mre ne tehnologije novog
medija moguEe promatrati kao agensa decentralizacije, barem u podruEju nala enja i raz 
mjene informacija te njihova pohranjivanja i upotrebe (multimedijske prezentacije, tele 
conferencing i sl.). Kod kulturne participacije oEito je da nove komunikacijske tehno 
logije unose bitnu promjenu u procese aktivnog i pasivnog sudjelovanja, omoguEujuEi
neposredan i konkretan, a ipak virtualan i ne osoban utjecaj na kulturna doga anja te
ostvarujuEi sudjelovanje u mjeri u kojoj to novi medij dopu ta: real time i on line praEe 
nje doga anja tek u manjoj mjeri mogu nadomjestiti iskustva iz prve ruke i neposrednog
dodira s umjetniEkim stvarala tvom. 
Kod umjetniEkog obrazovanja velike se moguEnosti nove komunikacijske tehnologije
nude osobama i podruEjima na udaljenim ili nepristupaEnim mjestima (distant learning,
ISDN tehnologija i sl.). Tr i te rada u kulturi primjenom novih komunikacijskih tehno 
logija dotaknuto je na dva naEina: olak an je kontakt i poveEana brzina nala enja i prom 
jene radnih mjesta, a istodobno je omoguEeno lak e prekvalificiranje za podruEja koja se
otvaraju, kao to su prikupljanje i obrada podataka, web management, kreiranje prisut 
nosti na Internetu raznih kulturnih institucija i pojedinaca i sl. (zbog specifiEnih znanja
o podruEju kulture koja su tehniEarima najEe Ee raEunalne provenijencije nepoznata).
Posebno su zanimljiva podruEja kulturnog turizma i kulturne ba tine, gdje se upotrebom
novih komunikacijskih tehnologija posti e uEinke koji znatno nadilaze dosada nje do 
sege. U kulturnom je turizmu jasno da upotreba web servisa i virtualno kreiranih obi 
lazaka i razgledavanja odredi ta, u spoju s olak anim rezerviranjem individualno pri 
lagodljivih aran mana i posjeta privlaEi klijentelu koja je do tog trenutka bila malo ili
nikako zahvaEena  klasiEnim  marketin kim postupcima. S druge strane, prezentacija
podruEja kulturne ba tine u vezi je s turistiEkom ponudom, ali ukljuEuje i segmente arhi 
va, knji nica i muzeja, koji  svaki za sebe  imaju vrlo veliku potrebu za primjenom no 
vih komunikacijskih tehnologija: standardizirano klasificiranje i dostupnost njihovih
baza podataka, multimedijska prezentacija gra e, on demand pribavljanje odre enih
sadr aja itd. 
Napokon, kori tenje novih komunikacijskih tehnologija va no je za razvijanje me una 
rodne kulturne suradnje i promociju manjinskih kulturnih zajednica. 
123


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska