STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 121
Likovna umjetnost
Nove aktivnosti net arta pokazuju da su novi mediji podjednako pogodno podruEje za
izra avanje umjetniEkog stvarala tva kao i bilo koje do sada. Novi dodatak jest potpuna
interaktivnost i globalna dostupnost umjetniEkih djela. Tako er, specijalizirani web 
siteovi nude sudjelovanje u raznim umjetniEkim aktivnostima i doga anjima diljem svi 
jeta.
Hrvatska: Aktivni umjetnici i odre ena prisutnost na Internetu. Zasad malobrojne web 
stranice iz ireg podruEja umjetnosti, ukljuEujuEi alternativne net kulturne orijentacije.
Glazbena umjetnost i diskografija
Izravna primjena novih komunikacijskih tehnologija zahtijeva ne to vi e tehniEkih
pomagala  zvuEnike, analogno/digitalne pretvaraEe, prilago ene glazbene instrumente,
pa je ne to rje e aplicirana, osim u elektronskoj glazbi i srodnim izriEajima popularne
(house, rave, new age i sl.) glazbe te eksperimentalnoj glazbi. No primjeri kori tenja
Interneta u marketin ko/distribucijskom segmentu, kao i neposredna reprodukcija zvuka
novim softverskim rje enjima toliko su uspje ni, da u posljednje vrijeme otvaraju i
sudske procese globalnih razmjera, gdje piratsko preuzimanje i disperzija tr i no us 
mjerenih diskografskih proizvoda (prije svega popularne glazbe putem peer to peer In 
ternet servisa kao  to je Napster) nanose znatne financijske gubitke njihovim proiz 
vo aEima. Tako er, novi oblici prezentacije diskografskih proizvoda putem digitalizaci 
je i multimedijskih potencijala dotiEnog medija (CD ROM i srodni formati) omoguEuju
veEu dostupnost i raznovrsnost ponu enog proizvoda.
Hrvatska: Povremeno kori tenje novih tehnologija kao posrednika u kreiranju glazbe.
Rijetko kori tenje novog medija kao multimedijskog produkta. Vrlo dobro iskori tena
moguEnost interaktivnosti u marketin ko/distribucijskom segmentu putem Interneta.
Scenska umjetnost
Uglavnom se nove komunikacijske tehnologije koriste za dokumentirano praEenje,
prezentaciju te interakciju umjetnika, kritiEara i publike. I dok je Internet vrlo dobro
iskori ten za opEu popularizaciju i  iru prisutnost scenske umjetnosti, sama interak 
tivnost medija znatno se manje koristi (najEe Ee putem rezervacije i prodaje karata za
kazali ne predstave putem Interneta), a to govori o specifiEnosti scenske umjetnosti u
121


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska