STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 120
tivnosti. Dakako, pod uvjetom da se zaustavi rastuEa te nja u tom mediju ka potpunoj
merkantilizaciji, odnosno konzumerizmu. Ipak, suprotne moguEnosti i te nje i dalje su
otvorene. RazliEiti oblici suradnje izme u industrije, umjetnosti i znanosti mogu pri 
donijeti sinergijskom (su)djelovanju tehniEki inovativnih pomagala i ljudske inven 
tivnosti.
Nove komunikacijske tehnologije primijenjene u podruEju kulture omoguEavaju:
 Oblike izra avanja kulture koji izmiEu prevladavajuEim stereotipima;
  Povezanost i prezentnost suvremenog kulturnog stvarala tva, u najveEem broju slu 
Eajeva bez pretenzija pa i moguEnosti nametanja vlastitih ideologija ;
 Otvorenost prema novim oblicima u bilo kojem podruEju ljudskog stvarala tva;
  Integraciju upravnih i poslovnih sustava kulturnih institucija prema holistiEkoj per 
spektivi, toliko potrebnoj podruEju kulture;
  Objedinjavanje i olak avanje procesa kreiranja i vo enja kulturne politike u svim
dimenzijama;
 Interaktivnu komunikaciju i razmjenu informacija izme u kulturnih djelatnika, institu 
cija i policy makersa.
Sve te moguEnosti veE su svakodnevna praksa korisnika Interneta, pa je korisno izlo iti
nekoliko primjera:
Knji evnost i nakladni tvo
Primjenom novih komunikacijskih tehnologija knji evnost postaje dostupna na naEin
koji se pri eljkivao vjerojatno jo od Gutenbergova izuma: proces nakladni tva pojed 
nostavljuje se i ubrzava do granica moguEeg. Netom napisana knjiga, pod uvjetom da je
dostupna u digitalnom obliku, tj. napisana ili pretipkana i obra ena raEunalom (desk top
publishing), postaje izravno dostupna putem Interneta (tzv. e book). Njezino umno a 
vanje i prodaja, to omoguEuje digitalni tisak i marketin ko/distribucijsko posredovanje
velikih e commerce tvrtki poput Amazona postaju jednostavniji, br i i jeftiniji nego
ikada. Otvara se i moguEnost izravne prodaje bez posredovanja distributera, kori tenje
download uEitavanja na zahtjev korisnika.
Hrvatska: Desk top publishing iroko je prihvaEen, dok se u digitalni tisak i Internet
prisutnost nakladnika tek probija.
120


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska