STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 119
 Likovna umjetnost. to bolja vizualna prezentacija turistiEkih odredi ta u raznom pro 
motivnom materijalu; galerije bi trebale nuditi umjetniEka djela koja su motivima vezana
za lokalitet; tako er treba razmotriti moguEnost da se u turistiEkim sredi tima galerija 
ma produlji radno vrijeme; ponuda muzejskih zbirki; alternativna umjetnost.
  Glazba. Festivali lokalne folklorne glazbe ili pak koncerti moderne/alternativne ili
klasiEne glazbe, to mo e biti povezano sa scenskom umjetno Eu.
 Scenska umjetnost. I ona ima svrhu obogatiti turistiEku ponudu i privuEi turiste; mora
se voditi raEuna jedino o jeziku na kojem se predstave izvode ako je ciljna publika strani
turist; poticati djelovanje putujuEih kazali ta.
 Film. Dokumentarnim filmom promovirati hrvatski turizam i hrvatsku kulturu u ino 
zemstvu; treba dalje razvijati filmske festivale, koji mogu privuEi domaEe i strane turiste
posebnih interesa.
 Mediji i informacijske tehnologije. Kori tenje Interneta za moguEnost rezervacije ho 
tela, kupnje karata za pojedine kulturne manifestacije i sl.; tiskanje promotivnog materi 
jala na CD u koji se mo e distribuirati na raznim turistiEkim sajmovima; otvaranje net 
klubova (Internet caffea) koji bi bili sastavni dio turistiEke ponude; tisak i TV odliEan su
medij za marketin ku distribuciju turistiEkih programa.
 SpomeniEka ba tina. TuristiEki resurs kojem Ee se dati odre ena namjena: i tu je potreb 
no uspostaviti suradnju izme u raznih sektora.
 Arhivi. Dio turistiEke ponude, npr. samostana, ili obrazovnog turizma. Kao samostalne
cjeline ne izazivaju velik interes pa njihova iskoristivost u turizmu mora biti vezana za
ponudu drugih institucija u smislu muzejske, odnosno spomeniEke ba tine.
 Muzeji. Voditi raEuna o prezentaciji (zbirke) koja treba biti i inovativna i plijeniti pa 
nju. Izlo be velikih svjetskih slikara jamstvo su privlaEenja kulturnih turista koji su
spremni platiti mnogo.
 Tradicijska kultura. Sastavni dio turistiEke ponude na gotovo svim razinama kako bi se osigurala
lokalna razliEitost. To ukljuEuje razliEite oblike tradicijskog naEina ivota, od hrane, odjeEe, tradi 
cijskih obrta do duhovne kulture  pjesama, plesova, obiEaja, puEkih vjerovanja, religije.
nove komunikacijske tehnologije u kulturi
Internet nudi idealno eksperimentalno (a u nekim sluEajevima i veE vrlo primjenjivo)
oru e za iznala enje ideja za razvoj svih podruEja kulture u novom obliku interak 
119


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska