STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 118
ristiEki promovirati kao otok koralja nastavi li s tradicijom izrade koraljnog nakita. (Na
otoku danas radi samo jedan koraljar, a u sretna vremena Zlarin je opremao 16 la a za ulov
koralja.) No, dana nji kulturni turist u Hrvatskoj te ko bi se u veEini mjesta mogao za ne to
zainteresirati ili uoEiti lokalnu osobitost. U Hrvatskoj se mnogo kulturnih programa uvozi
(u Opatiji se, npr., kao suvenir prodaju Budhine figurice!). OpEenito prevladava dojam da
se radi o sredini koja svoje osobitosti skriva ili ih se srami, kao da eli pripadati nekoj dru 
goj kulturi ili zemlji. Taj kompleks inferiornosti nalazi svoj izraz u turizmu sunca i mora 
s motivom to br e zarade u jednoj ljetnoj sezoni. 
Cilj
Uklapanjem kulturnih djelatnosti u turistiEku ponudu stvoriti njezinu razlikovnu oso 
binu, pro iriti ponudu na dosad manje posjeEena mjesta i produljiti turistiEku sezonu.
Zadaci
1. OpEu turistiEku taksu djelomice koristiti za ulaganje u kulturnu infrastrukturu.
2. Povesti kampanju razrade ideje lokalne razliEitosti ili jedinstvenog prijedloga prodaje
i pritom isticati svako lokalno obilje je (hrana, vino, okoli , aktivnosti, dru tveni obiEa 
ji, Eak jezik...), te u vezi s tim poduEavati mjesno stanovni tvo.
3. Turiste nastojati ukljuEiti u lokalni ivot i uEiniti ih kulturnim istra ivaEima , za to
pridobiti lokalno stanovni tvo i time poticati njihov ponos vlastitom tradicijom.
4. Organizirati tematske rute za ljude posebnih interesa, a rad na njihovoj organizaciji i
provo enju povjeriti mladim struEnjacima (povjesniEarima, etnolozima itd.).
5. NauEiti da nije va no to muzej posjeduje, veE je va an naEin na koji to pokazuje .
6. Ponudu izvan ljetne sezone vezivati za crkveni kalendar i mjesne svetkovine, etno 
lokalitete (obrazovni turizam) te spomenike (dvorce, utvrde, kurije i burgove) u konti 
nentalnoj Hrvatskoj i pri tome ciljati prete no na domaEe turiste.
7. Obilazak prirodnih ljepota jadranskog zale a u turistiEkim rutama popratiti promoci 
jom lokalnog kulturnog naEina ivota (stanovanje, gastronomija, zabava...).
8. Ostvariti suradnju kulturnih sektora u kulturnom turizmu:
  Knjiga. Izrada monografija koje Ee turistiEko odredi te realno predstaviti; treba raz 
motriti moguEnost da knji nice i knji are budu otvorene do kasnijih veEernjih sati; treba
ponuditi djela prevedena na svjetske jezike koja predstavljaju hrvatsku kulturu.
118


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska