STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 116
6. Voditi kulturnu suradnju na svim razinama (nacionalnoj i lokalnoj), a  upanije,
gradove, opEine i umjetniEke organizacije afirmirati kao samostalne nositelje kulturne
suradnje. Taj zadatak zadire u pitanja decentralizacije u kulturi: djelovanjem kulturnih
vijeEa na razinama upanija i gradova omoguEit Ee se njihovo veEe ukljuEivanje u me u 
narodnu kulturnu suradnju.
7. Vi e se oslanjati na sponzorstvo i donatorstvo u me unarodnoj suradnji. UkljuEiti se
u me unarodne mre e za financijsku potporu i pomoE umjetnicima i umjetniEkim orga 
nizacijama, u kojima sponzori i donatori imaju sredi nju ulogu (npr. u financiranju
koprodukcija, turneja, struEnih seminara, sta eva i boravaka u inozemstvu, programa
razmjene). Takvo Ee poduzetni tvo u narednim godinama nedvojbeno prevladati u me u 
narodnim kulturnim poslovima.
8. Pratiti uEinke kulturne suradnje na razvoj hrvatske kulture i na promjene u lokalnim
sredinama i kvaliteti ivota. Najpo eljniji uEinci trebaju biti oni koji podr avaju smisao
kulturno odr ivog razvitka: razvoj i razvojni interesi u razliEitim sektorima me usobno
ne kolidiraju nego se dopunjuju.
116


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska