STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 115
na smjernice daljnje izgradnje Europe: od politiEkog i ekonomskog projekta prema kul 
turnom projektu zajedniEkog ivota i Europi kulturnih mre a. Hrvatska se do konaEnog
ulaska u Europsku uniju treba ukljuEiti u projekte toga i drugih programa kao jedna od
zemalja partnera (npr. u EUROIMAGE). Tako er treba razvijati posebne programske
aktivnosti sa zemljama predsjedateljicama Europske unije.
2. Poticati nove oblike umjetniEkog stvarala tva putem kori tenja novih tehnologija,
zatim nove naEine organiziranja kulturnih djelatnosti i nove naEine povezivanja s ino 
zemnim partnerima kao to su zajedniEki projekti istra ivanja, koprodukcije i sl.
3. Uvoditi i koristiti nove tehnologije interkulturnog komuniciranja i umre avanja (npr.
informacijske mre e). U Hrvatskoj se nalazi sjedi te Svjetske mre e za istra ivanje i
suradnju u podruEju kulturnog razvitka  Culturelink, razvija se trogodi nji projekt virtu 
alnog kulturnog centra  CultureNet Croatia, pa su na tom podruEju moguEnosti veoma
povoljne, osobito s obzirom na Einjenicu da danas oko 200 milijuna ljudi u svijetu ima
pristup Internetu, a procjenjuje se da Ee ih krajem 2003. godine biti oko 500 milijuna.
4. Poticati suradnju u industriji knjige, filmu, diskografskoj, audiovizualnoj i multime 
dijalnoj proizvodnji. U procesu globalizacije, kulturne industrije Eesto su sinonim kultur 
ne kolonizacije a trebale bi postati sredstvom afirmacije kulturne razliEitosti. Konkretne
mjere na me unarodnom planu radi omoguEavanja slobodne cirkulacije proizvoda kul 
turnih industrija trebale bi se to prije ugraditi u hrvatsku strategiju kulturnog razvitka.
Umjesto protekcionistiEkih ili anti globalizacijskih mjera, potrebno je okrenuti se ak 
tivnom formuliranju takve razvojne politike koja Ee trgovinu i plasman proizvoda kultur 
nih industrija prepoznati kao podruEje interesantno za ulaganje i razvoj bez obzira na po 
stojeEu tradiciju ili infrastrukturu. Pritom valja jasno definirati proizvode kulturnih in 
dustrija u koje Ee se ulagati, potencijalno tr i te, konkurentne prednosti, naEine na koje
Ee se stimulirati izvoz itd.
5. Povezati kulturnu suradnju s drugim podruEjima kao to su znanost, obrazovanje, turi 
zam, za tita okoli a itd. Posebno u suradnji u podruEju kulturnog turizma valja obuhvati 
ti sve aspekte hrvatske kulture  ukljuEiti malo poduzetni tvo, istaknuti lokalne posebnosti
a s njima oblike rada i ivota ljudi  i time upotpuniti viziju odr ivog razvitka kao zajed 
niEki (intersektorski i me unarodni) cilj suradnje. U me unarodnoj suradnji izme u kul 
ture i obrazovanja, formalnog i neformalnog, osobito je va no afirmirati mlade i djecu kao
 nositelje kulturne ba tine i buduEe nara taje stvaralaca i inovatora (UNESCO).
115


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska