STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 114
Suradnja sa zemljama Srednje Europe i Mediterana pokazuje da se zajedniEki kulturni
krugovi i dijelovi povijesti mogu prevesti u nove zajedniEke teme suradnje i suvremeni
duh kulturnog partnerstva. 
Zatim, Hrvatska je orijentirana na kulturnu suradnju s drugim kontinentima, djelomice
zahvaljujuEi svojoj dijaspori, ali prvenstveno otvorenosti prema novim i drugaEijim kul 
turnim fenomenima. Najzad, magistralan pravac integracije Hrvatske u Europsku uniju
nosi sa sobom niz moguEnosti kulturne suradnje na multilateralnoj osnovi, ponajprije na
projektima suradnje i zajedniEkih ulaganja koji Ee osna iti samopouzdanje u razvitku
sustava kulturno odr ivog razvitka u pojedinim zemljama. Europa je zajednica kultura
bitno zainteresiranih za upravo takve odrednice razvitka: kulturnu raznovrsnost, pa ljivo
uskla ivanje razliEitih razvojnih interesa radi oEuvanja fizionomije kulturne ba tine u
novim uvjetima, nove oblike kulturnog izra avanja, stvarala tva i komuniciranja, te
razvitak takvih ljudskih potreba i interesa i takvih kulturno dizajniranih proizvoda i uslu 
ga koji Ee tu veliku zajednicu Einiti sve manje sklonom konfliktima, a sve vi e suradnji
i komunikaciji razliEitih naroda i kultura.
Cilj
Poticati kulturnu suradnju kao razvojnu, multisektorsku i multimedijalnu djelatnost s
razliEitim zemljama i kulturnim podruEjima.
Takav cilj podrazumijeva:
 Pomak od klasiEnog pristupa koncepciji kulturne suradnje, utemeljene na razmjeni, na
novi pristup kulturnoj suradnji koja se odnosi na iri razvojni kontekst i zahvaEa cijeli
niz podruEja koja izravno ili neizravno utjeEu na sve procese dru tvenog razvoja.
 Ravnopravan tretman svih sudionika suradnje i afirmaciju razliEitih pristupa kulturi i
kulturnih iskustava.
 Otvaranje kulturnim inovacijama, ukljuEujuEi specijalizacije i dostignuEa u podruEju
kulturnog menad menta.
 Potporu neinstitucionalnom i nedr avnom partnerstvu u me unarodnoj suradnji.
Zadaci
1. Sura ivati s Europskom unijom u sklopu njezinog Programa 2001. 2004. u podruEju
kulture. Taj je program kulture usredotoEen na kulturnu suradnju i partnerstvo i upuEuje
114


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska