STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 112
lo bi se kulturno getoiziranje a otvorio put suradnji u stvarala tvu i svim podruEjima kul 
turne politike, ukljuEujuEi zajedniEko financiranje multikulturnih projekata.
5. Me u hrvatskom veEinom i me u manjinama poticati moguEnost izra avanja kultur 
om i kulturnog organiziranja koji se ne temelji iskljuEivo na nacionalnoj ili etniEkoj
razliEitosti, odnosno pripadnosti sudionika. U tom smislu, teme ili programi tradicional 
nih kulturnih ustanova veEine ili manjina mogu polaziti od elemenata vlastitih kultura i
pripadnosti a ujedno izlaziti izvan tih okvira, ususret stvarnim ukr tanjima postojeEih ili
buduEih puteva razliEitih kultura: umjetniEkih, alternativnih, vjerskih, poslovnih, profe 
sionalnih, masovnih, mladih, regionalnih, dijaspora itd.
6. U  kolskom odgoju i obrazovanju, medijima i izdava tvu razvijati duh tolerancije,
posebno prema kori tenju manjinskog jezika u privatnoj i javnoj komunikaciji.
7. Decentralizirati dono enje odluka o ukljuEivanju lokalnih zajednica i udruga u orga 
nizacije i djelatnosti manjinskih zajednica.
me unarodna kulturna suradnja
Me unarodna kulturna suradnja razvija se danas razliEitim putevima i na razliEite
naEine. Ona je dio strategije zemalja, regionalnih i kontinentalnih sustava i industrijskih
korporacija. No me unarodna kulturna suradnja razvija i vlastite, specifiEno kulturne
forme i ciljeve suradnje. Logika kulturnog razvitka i zanimanje za druge kulture ne sli 
jede u stopu geostrategijsku logiku, a u nekim je razdobljima i preusmjeravaju. U raz 
doblju bipolarnog, hladnoratovskog sustava moEi kulturni interesi, utjecaji, oblici surad 
nje, protoci znanja i informacija probijali su geostrategijske barijere i presudno utjecali
na razgradnju istoEnog sustava i njegovu asimilaciju prema zapadnom uzoru. Nakon toga
procesi globalizacije dobili su pun zamah. 
I u novom valu globalizacije kulturni razvitak i me unarodni interesi imaju dvostruki
smjer, hegemonijski i pluralistiEki. Samo se sa stajali ta paralelizma ekonomskog i kul 
turnog razvitka Eini paradoksalnim, na primjer, da se sredi te Svjetske mre e za istra i 
vanje i suradnju u kulturnom razvoju, Culturelink, nalazi u Hrvatskoj, u Zagrebu. Putevi
kulturne suradnje oEigledno vode u raznim smjerovima i naru avaju ustaljena shvaEanja
o razvojnim veliEinama, interesima i prioritetima, kao i o nositeljima suradnje.
Danas su dr ave i me unarodne organizacije samo jedne od nositeljica me unarodne
kulturne suradnje. Postoji niz drugih ustanova i na drugim razinama (lokalnim i region 
112


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska