STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 111
 to se pak tiEe veEinske hrvatske kulture, ona pro ivljava preobrazbu samoodre enja.
Obnavljaju se zalihe tolerancije prema europskom okru enju i prema manjinskim zajed 
nicama u Hrvatskoj i napu taju uske nacionalistiEke reference. Postupno sazrijeva svijest
o vlastitoj kulturi kao rezultatu interakcije s drugim kulturama i o Hrvatskoj kao multi 
kulturnom dru tvu.
Takve promjene u kulturnom mentalitetu mogu povoljno utjecati na daljnji razvitak kul 
turne raznolikosti. Kulturni pluralizam ne odra ava samo nacionalnu, etniEku ili vjersku
raznolikost, nego i spolnu, generacijsku, profesionalnu i mnoge druge pa i stilsku  sve
do izvora slobode i stvarala tva u ljudskoj individui. 
Cilj
Prihvatiti i dalje razvijati multikulturalizam i interkulturnu komunikaciju kao nastavak
tradicije otvorenosti i pluralizma u hrvatskom kulturnom stvarala tvu i odnosima prema
drugima.
Zadaci
1. Osigurati po tivanje ljudskih i kulturnih prava, ukljuEujuEi pravo na kori tenje manjin 
skih jezika i afirmaciju kulturnih naslije a, dosljednom i potpunom provedbom novih
zakona u tom podruEju.
2. Na osnovi ustavno i zakonski zajamEene kulturne ravnopravnosti (izme u veEine i ma 
njinskih zajednica te izme u manjinskih zajednica), osim obnove kulturne ba tine u
sklopu suradnje s vjerskim zajednicama, razviti i druge moduse djelovanja u odnosu na
manjine.
3. Poticati veEu diverzifikaciju kulturnih djelatnosti manjinskih zajednica od bavljenja
jezikom i vlastitom kulturnom ba tinom radi njihove potpunije me usobne komunikaci 
je kao i komunikacije s hrvatskim kulturnim ustanovama i javno Eu. Ravnopravan tret 
man podrazumijeva nastojanje da se u vlastitoj kulturi podr i ono to se eli dalje razvi 
jati kao prinos susretu kultura u buduEnosti, a ne samo ono to se eli saEuvati kao dio
zajedniEkog pamEenja.
4. U ustanovama kulture potaknuti komunikaciju i veze s manjinskim kulturama te reva 
lorizirati i revitalizirati njihov doprinos hrvatskoj kulturi (uspje ni primjeri: kultura AEi 
dova u Hrvatskoj i kulturno stvarala tvo Talijana u Primorju i Istri). Na taj naEin izbjeg 
111


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska