STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 110
djelovanja prema kulturnim manjinama (kulturno umjetniEka dru tva, nedr avne orga 
nizacije u kulturi i sl.) nisu obuhvaEeni novim pravcem kulturne politike. Manjine se ne 
posredno financiraju iz dr avnog proraEuna (posredstvom Ureda za etniEke i nacionalne
zajednice ili manjine Vlade RH), iz sredstava lokalnih jedinica ili izravnom pomoEi zain 
teresiranih inozemnih ustanova. 
Kulturne aktivnosti standardno obuhvaEaju njegovanje folklornih tradicija, glazbene dje 
latnosti (zborovi, limena glazba, koncerti), likovne djelatnosti i razliEite izlo be,
dramske i recitatorske sekcije itd. ZnaEajka im je usmjerenost na jezik i kulturnu ba tinu.
Kod talijanske, ma arske i jo  nekih manjina ula u se napori za odr avanje stalne i
funkcionalno razvijene komunikacije s matiEnim kulturnim sredinama. No, prevladava
interes za oEuvanje jezika i vlastita kulturnog identiteta. Komunikacija s drugim manjin 
skim kulturama ili s hrvatskom kulturom nije razvijena. Kulturne djelatnosti manjina op 
Eenito pobu uju slab interes u kulturnom ivotu Hrvatske.
Knji nice i Eitaonice tipiEan su sastavni dio kulturnog prostora manjina. Nacionalna i
sveuEili na knji nica u Zagrebu potpoma e knji niEnu djelatnost nacionalnih manjina u
okviru narodnih knji nica (Vlada Republike Hrvatske, 1998). Na taj naEin djeluju speci 
jalizirane knji nice Talijana, eha, Ma ara, Rusina i Ukrajinaca, Slovenaca, Srba, Alba 
naca, Slovaka i drugih.
IzdavaEka djelatnost rijetko je vezana za istra ivaEke projekte i najEe Ee je prigodniEar 
ska: zbornici, povijesni pregledi i sl. Gotovo svaka manjinska zajednica ima svoje glasi 
lo, bilo standardne novine (npr. La voce del Popolo talijanske zajednice). Hrvatski radio
i televizija imaju posebne programe (npr. televizijski magazin Prizma) i redovite infor 
mativne emisije na vi e manjinskih jezika. Lokalne radiopostaje imaju vi e posebnih
emisija na manjinskim jezicima.
Nastavni programi obuhvaEaju dodatno gradivo na materinskom jeziku (jezik, knji ev 
nost, povijest, likovna i glazbena kultura), postoje i fakultativni programi materinskog je 
zika te razliEite ljetne kole. Takav tip kulturnih djelatnosti i kulturnog ivota nije inte 
griran u kulturu veEine i ima tradicionalistiEki karakter. Samo je jedna autentiEna ma 
njinska kultura dublje integrirana u hrvatski kulturni mainstream: kultura AEidova. Done 
kle je sliEno s kulturnim stvarala tvom Talijana u Istri i Primorju. U ostalim sluEajevima
rijeE je o ravnodu nom supostojanju s kulturom hrvatske veEine i o me usobnoj toleran 
ciji razliEitosti bez novih i dinamiEnih uEinaka svojstvenih interkulturnoj komunikaciji.
110


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska