STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 109
Tako er, ovisno o tome dokle Ee se u iduEem razdoblju pomaknuti granica Europske
unije, a ovisno i o kapacitetu vlastita gospodarstva, Hrvatska Ee morati raEunati na dotok
ili protok migranata iz manje razvijenih zemalja s juga i istoka, a time i na stvaranje
posve novog dijela svog multikulturnog dru tvenog mozaika i tr i ta rada, a to odlikuje
samo razvijenije zemlje.
kulturni odnosi veEine i manjina
Hrvatska je multikulturno dru tvo: barem petinu njezina stanovni tva Eine pripadnici
razliEitih manjinskih zajednica. To su veEinom stare manjine, samo malo ih je nastalo
uslijed novih industrijskih migracija radne snage. 
Od 1992. godine interkulturna i me uetniEka komunikacija u veEini je sluEajeva reduci 
rana pod pritiskom rata i zbog porasta kroatocentrizma. Na politiku multikulturalizma u
obrazovanju i medijima, koja predstavlja europski odgovor na unutarnju kulturnu razno 
likost (oko 6,7% ili 25 milijuna ljudi u EU dolaze iz drugih zemalja), u to se vrijeme u
Hrvatskoj gledalo s velikim nepovjerenjem, kao napad na te ko steEenu nacionalnu
samosvojnost i poku aj restauriranja jugoslavenstva . 
Ipak s vremenom, osobito od poEetka 2000., Hrvatska prihvaEa svoj multietniEki i mul 
tikulturni karakter na racionalniji naEin i stavlja ga u usku vezu sa svojim demokratskim
razvitkom.
Manjinska prava prvotno su naEelno ure ena Ustavom iz 1990., zatim su dopunjena
Ustavnim zakonom o ljudskim pravima i slobodama i pravima etniEkih i nacionalnih
zajednica ili manjina iz 1992. (koji je 1995. djelomiEno stavljen izvan snage). Novim
zakonima iz svibnja 2000., Ustavnim zakonom o izmjenama i dopunama Ustavnog
zakona i Zakonom o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
(kao i skidanjem suspenzije Ustavnog zakona), odredbe o manjinama temeljito su
razra ene i reinterpretirane. Zakonom o uporabi jezika i pisma konaEno su uklonjene
kontroverze oko prija njeg iskljuEivanja EiriliEnog pisma iz slu bene upotrebe te
kori tenja manjinskog jezika (osobito talijanskog u Istri i srpskog u istoEnoj Slavoniji).
Oba su zakona u krugovima nacionalnih manjina povoljno ocijenjena. 
Nova kulturna politika, me utim, jo se ozbiljno ne bavi pitanjima interkulturalizma. Pri 
oritet je dan suradnji s vjerskim zajednicama u obnovi kulturne ba tine, a drugi oblici
109


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska