STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 108
uzoru na klasiEnu dr avu ili carstvo. Njegove okosnice  politiEka demokracija, tr i na
segmentacija, sustav upravljanja u poduzeEu, multimediji  nisu okomito nego vodoravno
izdu ene, a saEinjene su od fluktuirajuEih kooperativnih veza. Novi naEini organizacij 
skog povezivanja temelje se uglavnom na kratkoroEnijim interesima. Oko takvih aran 
mana ne stvaraju se primordijalni osjeEaji. Dodu e, u svijetu dru tva uvijek ima mjesta
gdje srce kuca sna nije, etnocentriEno, to je neizbje na pojava u svakoj sredini u kojoj
se stvaraju trajne veze. Ali u novom kontekstu etnocentrizam neEe moEi prevladati
nau trb razvitka drugih, tj. vi estrukih ili podijeljenih pripadnosti, kao ni nau trb razvit 
ka kulturnog pluralizma opEenito. 
S pomirenim obrascima monizma i pluralizma, nacionalno ili lokalno autohtonog i mul 
tietniEkog/multikulturnog, Hrvatska Ee u me unarodnom politiEkom, poslovnom, turis 
tiEkom i ostalom svijetu predstavljati zanimljiva, pouzdana i otvorena partnera; istodob 
no dovoljno samosvjesna i sposobna sura ivati i u projektima koji su u nacionalistiEki
ome enoj kulturi izazivali strah. 
Zbog takvih se interesa Hrvatska ne bi trebala odricati svoga zapadnobalkanskog polo a 
ja, pogotovo istoEne kompetencije . Tim vi e to se za nju bore druge srednjoeuropske ze 
mlje, nastojeEi sebe prikazati zapadnijima nego to jesu i nego to je Hrvatska, a opet do 
voljno kompetentnima da mogu pouEno govoriti o jugoistoEnim zemljama Europe. Neke
stvari o jugoistoEnom podruEju hrvatski struEnjaci ipak bolje poznaju, barem vlastitu ze 
mlju a mo da i dobar dio biv e Jugoslavije, i to valja pretvoriti u vlastitu me unarodnu
kompetenciju. Po ulasku u Europsku uniju Hrvatska Ee, naravno, i dalje pripadati ovom di 
jelu svijeta, europskom Jugoistoku, i zemljopisno i zbog dodirnih elemenata kulture (ba 
tina, jezik, neke dru tvene vrijednosti). Tada mo e predstavljati dio Unije iz kojeg se bolje
vidi i saznaje o ostalom Jugoistoku, a za Jugoistok mo e biti prozor i prometnica u smjeru
Zapada. Pretpostavljamo da Ee Hrvatska takvu kompetenciju steEi zahvaljujuEi svojoj u
me uvremenu razvijenoj politiEkoj komunikaciji, poslovnim vezama, kulturnoj suradnji,
kao i vezama na razini civilnog dru tva, u oba smjera, naravno integrirajuEi se institucio 
nalno samo u zapadnom smjeru ili dijeleEi zajedniEke institucije sa susjedima samo u ok 
viru Europske unije i NATO a. I neEe trebati izgledati Eudno da u Hrvatskoj nastaju razli 
Eita mjesta kulturnog i poslovnog okupljanja i suradnje, mjesta koja podsjeEaju na biv a ju 
goslavenska i nova mjesta: zapadnoeuropska, srednjoeuropska, mediteranska...
108


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska