STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 107
kulturni odnosi
Hrvatska je u 20. stoljeEu bila definirana na razliEite naEine, me u ostalim kao dio tro 
jedne kraljevine , dr ava hrvatskoga naroda , hrvatskog, srpskog i drugih naroda i na 
rodnosti , hrvatskoga naroda i svih gra ana... , javljaju se i prijedlozi za njezino rede 
finiranje kao dr ave gra ana . Svaka od konstitutivnih definicija bitno zadire u odnose
izme u Hrvata i ostalih skupina u Hrvatskoj, a presudno utjeEe i na me unarodne odnose
Hrvatske. 
U toj igri samoodre enja, gdje se izmjenjuju identiteti iskljuEivosti i pripadnosti, nacio 
nalne EistoEe i demokratskog dr avljanstva, kultura ima i kljuEnu i sporednu ulogu.
KljuEnu u trenucima kada pitanja kulturne samostalnosti predstavljaju drugi i krupniji
politiEki programi, kao to je te nja k potpunom osamostaljenju, bilo veEine (hrvatska
politika u 1980 ima), bilo manjine (politika dijela Srba u Hrvatskoj do sredine 1990 ih).
Kulturna pitanja potom postaju sporedna. 
U dana njoj Hrvatskoj pitanja kulturne autonomije, bilo na osnovi manjinske pripadno 
sti (Srbi, Talijani) ili regionalne kulturne politike (u Istri), vi e nemaju separatistiEki
naboj, a vjerojatno ga ni ubuduEe neEe imati   barem ne u dosada njem intenzitetu i
mobilizacijskoj irini. Naravno, sve je to pod pretpostavkom uspje nog integriranja Hr 
vatske u euroatlantske saveze te usporednog rasta povjerenja sa susjednim zemljama (pr 
venstveno s demokratski preobra enom SR Jugoslavijom, tj. Srbijom).
Pitanja kulturnog identiteta, kako veEine tako i manjina, te me unarodne kulturne surad 
nje u takvom svjetlu nisu vi e glavna ni sporedna, poredana prema logici prioriteta poli 
tiEke moEi, nego dobivaju drugaEija znaEenja: harmoniEnija, mirotvornija i koopera 
tivnija. I politiEka moE u takvom kontekstu dobiva drukEije znaEenje: vi e posreduje u
oblikovanju identiteta nego  to nameEe svoje definicije grupne pripadnosti. Ni zajed 
ni tvo u Hrvatskoj neEe se moEi graditi, kao to se ni do sada nije moglo, samo na kate 
goriji nacionalne pripadnosti nego iz gusto prepletenih veza na temelju rada, dioniEarst 
va, poduzetni tva, zanimanja, suradnje i komunikacije na kratkoroEnim i dugoroEnim
razvojnim projektima itd. Mnogo niti takva pletiva izlazit Ee izvan etnocentriEki skro 
jenog prostora, ali se zbog njih taj prostor neEe rastoEiti. Izdanci izvannacionalnog, po
nekima i postnacionalnog identiteta  europskog, srednjoeuropskog ili hrvatskog pokra 
jinskog ili pak pomije anog u bilo kojoj kombinaciji   ne uspostavljaju novu svodnu
funkciju, onu koju je nacionalni identitet imao u odnosu na prethodne identitete, subna 
cionalne ili prednacionalne. Novo, umre eno dru tvo nije hijerarhijski organizirano po
107


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska