STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 106
Zadaci
1. Noveliranjem postojeEeg zakonodavstva (o kulturnim dobrima, arhivima, muzejima,
knji nicama, za titi okoli a, intelektualnom vlasni tvu), a u skladu s UNESCO vom pre 
porukom o za titi tradicijske kulture i folklora, potpunije definirati vrste tradicijskih kul 
turnih dobara te toEno odrediti oblike i mjere njihove za tite. 
2. Osnovati studij za obrazovanje struEnjaka u konzervaciji i restauraciji tradicijske
ba tine.
3. Za tititi i konzervirati najvrednije primjere tradicijske arhitekture i duha mjesta
(genius loci) u sjeverozapadnim i jugozapadnim podruEjima Hrvatske te na otocima,
planirati ruralne sociokulturne i prostorne cjeline; projekti eko parkova jedna su od
moguEnosti revitalizacije tih cjelina.
4. Tradicijske obiEaje pribli iti srednjo kolcima (na temelju veE ponu enih ali do sada
neostvarenih programa); tako er, organizirati tjedne etnolo ke radionice u mjesnoj koli
ili muzeju.
5. Sudjelovati u bilateralnim i multilateralnim programima (UNESCO a i VijeEa Europe)
i zajedniEkim manifestacijama (npr. Grand Prix Europske unije za prezentaciju tradicij 
ske kulture).
6. Tiskati kalendar me unarodnih susreta i doga anja u podruEju tradicijske kulture u
Hrvatskoj. 
7. Valorizirati i ukljuEiti predajom usvojeno blago u jedinstven turistiEki proizvod
Hrvatske.
8. IskljuEiti neadekvatnu koreografiju i plastiEni kiE na smotrama folklora, poticati samo
proizvode tradicijske kulture, ukljuEujuEi poslu ivanje domaEe hrane i piEa, te struEno
nadzirati folklorni amaterski rad u gradovima.
9. U hotelima uz dane tradicijske prehrane organizirati etnografske izlo be, veEer tradi 
cijske pjesme, plesa i revije no nji, te omoguEiti zajedniEko fotografiranje gostiju i
izvo aEa, gostiju u no njama dotiEnog kraja itd. 
10. UkljuEivati etnologe u izradbu kvalitetnih hrvatskih suvenira (potvrda kvalitete s
peEatom struEne udruge).
106


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska