STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 105
dobra. Bez aktivne kulturne politike koja Ee ljude senzibilizirati za po tivanje takvih vri 
jednosti i dokazivati da je odr avanje osebujnog identiteta mjesta ujedno dobar naEin
privlaEenja vanjskih ulaganja u lokalni razvitak  mnogi zanimljivi prostori u Hrvatskoj
postat Ee i zapu teni i odbojni. 
Primjeri
Mala povijesna sredi ta DraguE i Boljun u sredi njem jo  nedevastiranom dijelu Istre
dijele sudbinu mnogih sliEnih naselja zbog poljuljane gospodarske osnove i demograf 
skog pada. Razvojne moguEnosti sredi nje Istre upravo le e u zalihama vlastite ba tine,
a lokalno gospodarstvo i privatne inicijative mogli bi o ivjeti razliEite oblike privre iva 
nja zajedno s tradicijskim.
Otoke, iako ne samo otoke, obilje ava neravnomjeran razvitak: koncentracija investicija
i razvojnih interesa na malobrojna sredi ta i marginalizacija ostalih podruEja. Kako bi se
moglo planirati prostorno i gospodarski drugaEije, pokazuje sljedeEi primjer.
Preliminarna istra ivanja otoka Cresa i Lo inja, bez stro ih kriterija zoniranja, pokazuju
da se projektom revitalizacije mo e planirati pet ruralnih sociokulturnih i prostornih
cjelina: Tramontana, Kru ovica Cres, poluotok Pernata, Punta Kri a i Tr iE OsorEica.
Projekt eko parka Pernata namijenjen je prikazivanju svih slojeva prirodne i ljudske sre 
dine, antropogenog pejza a u tom prostoru kao i odrednica koje omoguEuju vernakular 
nu arhitekturu: lokalni naEin poljoprivredne proizvodnje, lokalni materijali i nagomilano
iskustvo gra enja. 
Strategija oEuvanja i razvojnog uskla ivanja  hardwarea  tradicijske kulture, ruralnog
prostora, podrazumijeva da se prije svega oEuva i njeguje kulturni software : ne samo
folklorno stvarala tvo i obiEaje nego i shvaEanje da je kulturna raznovrsnost Hrvatske
ruralna, ne samo urbana. U takvom kulturnom interesu ne bi smjelo biti mjesta ponav 
ljanju kiEastih stereotipa na raEun ruralne i urbane kulture, kako je to bilo u 1990 ima s
 naivcima ili ma oretkinjama.
Cilj
Osigurati kontinuitet predstavljanja predajne ba tine, pro iriti tu aktivnost u tradicijski
zamrlim seoskim podruEjima kao dio hrvatskoga proizvoda uskla enog s okoli em i kul 
turnom ba tinom. 
105


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska