STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 103
3. Analizirati i valorizirati korpus gra e hrvatskih muzeja i izraditi bazu muzejskih pred 
meta najvi e kategorije.
4. Pospje iti otkup muzejske gra e i ire se otvoriti prema donatorima.
5. Poduzeti odluEne mjere za preventivnu za titu muzejske gra e, za podizanje tehniEke
razine za tite i Euvanje muzejskih predmeta na izlo bi i u Euvaonicama.
6. Prostorno, kadrovski i tehniEki ojaEati restauratorske radionice u muzejima  regio 
nalnim i matiEnim, i osnovati restauratorske centre uz sustav zajedniEkih Euvaonica.
7. Poduprijeti projekte: Muzej suvremene umjetnosti, VuEedol arheolo ki park, Muzej
Narona, Muzej suvremenog kiparstva Labin, Muzej Krapinskog praEovjeka. To su pro 
jekti koji promoviraju ba tinu svjetskog znaEenja, integriraju ba tinu i suvremeno stva 
rala tvo, prezentiraju nove znanstvene rezultate, imaju sna an obrazovni potencijal, at 
raktivni su kao kulturno turistiEko odredi te, pru aju moguEnost zapo ljavanja lokalnog
stanovni tva. 
8. Podr ati i razvijati muzejske forme koje muzeolo ki valoriziraju vezu ambijenta i au 
tentiEnog predmeta (Krle in Gvozd, Atelier To e Dabca, KuEa Vlahe Bukovca, Zbirka
Anke GvozdanoviE i dr.)
9. Podr ati i razvijati nove, posebne, inventivne muzejske forme : Muzej kravata, Muzej
 enskog slikarstva, DjeEji muzej, Antimuzej Vladimira Dodiga Trokuta i sl. 
10. Podr ati sna niji razvoj Hrvatskoga portskog muzeja u afirmaciji ideje sporta kao
tjelesne kulture.
11. Posebno mjesto dati razvoju TehniEkog muzeja s naglaskom na industrijsku arhe 
ologiju i inventivnu ba tinu, te njegovo irenje u znanstveno tehniEki centar.
12. Razvijati prirodoslovne muzeje stvaranjem cjelovitih banaka podataka s ciljem va 
lorizacije prirodnih vrijednosti hrvatskoga prostora, njihovim oEuvanjem i odr avanjem.
13. Razvijati eko muzeje kao najadekvatnije modele muzeja u kojem se prirodna i kultur 
na ba tina Euvaju i odr avaju, a ba tina lokalne zajednice muzealizira in situ; taj model
izra ava prirodnu raznolikost prostora Hrvatske i karakter raskri ja i razme a kultura.
14. Integrirati muzejske projekte u ukupnu ponudu znanja i informacija o ba tini na
odre enom teritoriju i na taj se naEin povezivati s turizmom.
15. Podr avati me udr avnu i me usektorsku suradnju muzejskih ustanova i djelatnosti;
aktivnije se ukljuEiti u partnerske europske projekte koji problematiziraju pojam europ 
skog naslije a.
103


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska