STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 102
Prema aktualnom stanju muzejske mre e mo e se zakljuEiti sljedeEe: 
Prvo, veEina zbirki jo  nije raEunalno obra ena i trebat Ee jo  mnogo rada u tom
podruEju. InformatiEari se gotovo ne zapo ljavaju u muzejima pa veEina muzeja plaEa
vrlo skupe usluge vanjskih suradnika za malobrojna programska rje enja koja se mogu
naEi na hrvatskom tr i tu (BikiE  ojat, 2000). Drugo, ne samo dinamika promjena u
informacijskoj tehnologiji nego i u koncepciji muzeja (Euvara i istra ivaEa ba tine) vapi
za otvaranjem novih radnih mjesta (muzejski pedagozi, informatiEari i dokumentalisti). 
TreEe,  upanije su u najmanjoj mjeri osnivaEi muzeja. Ako u buduEoj decentralizaciji
sredstva i planske funkcije kulturnog razvitka budu mnogo vi e koncentrirane na upa 
nijskoj razini nego dosad, to Ee zahtijevati redefiniranje osnivaEa ili vlasni tva brojnih
muzeja, prije svega danas opEinskih. U buduEoj strukturi vlasni tva valja tako er raEu 
nati na interes za privatizaciju pojedinih muzeja. ak se predvi a promjena ICOM ove
definicije muzeja kao neprofitne ustanove u muzej kao profitnu ustanovu. 
I Eetvrto, tendencija veEeg razvitka specijalnih muzeja u odnosu na opEe i druge tradi 
cionalne tipove muzeja najveEi je stvaralaEki izazov za muzejske struEnjake i njihova
interdisciplinarna znanja kako bi na to raznovrsniji i zanimljiviji naEin profilirali muzej 
ske sadr aje za potencijalno nove korisnike, posjetitelje, domaEe i strane turiste, surad 
nike i partnere u drugim ustanovama u kulturi i izvankulturnim sektorima.
Cilj 
IzvuEi muzejsku djelatnost iz stanja akutne recesije i muzej afirmirati kao sastavni dio
zajednice i nastavka ivota ba tine u novim oblicima suvremenosti.
Zadaci
1. Uspostaviti i financirati sustav mre e muzeja i matiEnosti muzeja kako bi se struka
profesionalizirala a djelatnost normirala i standardizirala; tako bi se, me u ostalim, osi 
gurala autonomija i profesionalna za tita muzejske djelatnosti od utjecaja promjenjivih
politiEkih struktura.
2. Financirati i stimulirati zapo ljavanje informatiEara, muzejskih pedagoga i marketin 
 kih struEnjaka u muzejima; informatizaciju muzejskog rada i suradnju s drugim infor 
macijskim sustavima: knji nicama, arhivima, ustanovama za za titu spomeniEke ba tine,
turizmom, medijima.
102


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska