STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 101
niEare u Hrvatskoj, a to ukljuEuje osnivanje Centra za permanentno obrazovanje pri
Nacionalnoj i sveuEili noj knji nici.
13. Korisnicima knji nica omoguEiti neprekidno informatiEko opismenjavanje/obrazova 
nje za kori tenje novih medija i nove tehnologije.
14. Osigurati primjerene odnosno standardima propisane prostorno tehniEke uvjete za
rad, posebice sredi njih knji nica te dovr iti unutarnje ure enje i opremanje nedovr enog
dijela Nacionalne i sveuEili ne knji nice ukljuEujuEi i iseljenje Zemlji no knji nog od 
jela OpEinskog suda u Zagrebu (Gruntovnice) iz zgrade Knji nice.
15. Sustavno pratiti i analizirati stanje, poticati razvoj te dinamiEno planirati, za to treba za 
du iti Nacionalnu i sveuEili nu knji nicu a u sklopu rada Hrvatskoga zavoda za knji niEarstvo.
muzeji
U proteklih deset godina uEinci rata i uEinci tranzicije veoma su se odrazili na muzeje i
muzejsku djelatnosti. Uz mnoge u ratu o teEene muzeje i uni tene ili otu ene predmete,
smanjio se broj struEnog osoblja i drastiEno pao broj posjetitelja muzeja. Osnovani su tek
manji muzeji (arhitekture i olimpijski), a neki se muzeji gase. U pozitivne razvojne pro 
cese valja ubrojiti nabavu novih tehnologija i njenu primjenu u popularizaciji muzejske
gra e, veEu profesionalizaciju same djelatnosti, projektiranje novih oblika muzeja (mu 
zej Narona, muzej suvremenog kiparstva u Labinu) te dono enje i primjenu novog
zakonodavstva.
Zakonom o muzejima iz 1998. uspostavljen je jedinstven zakonodavni sustav i omogu 
Eeno je osamostaljivanje muzeja kao ustanove  muzeja partnera. Uvedena je obveza upi 
sa u OEevidnik muzeja i galerija, Eime se prvi put jasno definiraju subjekti koji se bave
muzejskom djelatno Eu ili Euvanjem pokretne kulturne ba tine, ukljuEujuEi jedinice koje
su djelovale u sklopu narodnih sveuEili ta ili centara za kulturu. Tako er je uvedena mje 
ra revizije kojom se utvr uje broj i stanje predmeta u muzejskim zbirkama. Nadalje, do 
nose se pravilnici koji precizno nadogra uju Zakon sa svrhom pobolj anja povezanosti
odnosno umre enosti muzeja, kontrole, kriterija, struEnih i tehniEkih standarda u radu
muzeja te stjecanja struEnih zvanja. Napokon, novi je Zakon, u skladu s praksom razvije 
nijih europskih zemalja, prvi puta omoguEio izluEivanje muzejske gra e i dokumentaci 
je. Te su mjere izazvale niz sporova me u muzejskim strukama i muzejskim ustanova 
ma, a u nekim lokalnim jedinicama do lo je u pitanje i postojanje muzeja ili zbirki.
101


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska