STRATEGIJA2.6  6/18/03  5:12 PM  Page 100
Zadaci
1. Donijeti novu zakonsku regulativu za knji nice. Uvesti potrebne izmjene i dopune po 
stojeEeg Zakona o knji nicama (me u ostalim i odredbu da se barem obavezni primjer 
ci tiskaju na beskiselom papiru te odredbu o obveznom primjerku elektroniEkih publika 
cija), zatim izmjene i dopune u susjednom zakonodavstvu koje se odnosi na knji nice
(zakoni o visokim uEili tima,  kolama, znanstvenoistra ivaEkom radu).
2. BuduEi da su knji nice jedno od sredi ta informacijske revolucije, valja poveEati iz 
nose izdvajanja za knji nice u proraEunima svih vlasnika odnosno osnivaEa knji nica i
poveEanjem udjela vlastitih prihoda u proraEunima knji nica. U fazi izrade proraEuna va 
lja vi e voditi raEuna o potrebama knji nica za nabavom opreme i izvora informacija (Eiji
je razvoj u svijetu u oba sluEaja iznimno dinamiEan). 
3. Znatno poveEati nabavu svih informacijskih izvora, ukljuEujuEi elektroniEke publika 
cije svih vrsta i putem konzorcija.
4. U sklopu funkcionalnih knji niEnih mre a osigurati kooperativnu obradu i preuzima 
nje zapisa, konvertirati stare (kartiEne) kataloge te izraditi skupne kataloge.
5. Povezati knji niEne sustave i mre e (lokalne, sveuEili ne, znanstvene) unutar Hrvatske
i sa svijetom te izraditi odgovarajuEe portale po vrstama i potrebama te uspostaviti surad 
nju s drugim sektorima radi osiguravanja interoperabilnosti baza podataka. 
6. OmoguEiti ne samo dostupnost fondova hrvatskih knji nica i drugih knji nica u svi 
jetu, nego i pristup knjigama i publikacijama, ukljuEujuEi digitalizirane odnosno virtu 
alne fondove.
7. Osigurati sustavnu i neprekidnu informatizaciju knji nica, ukljuEujuEi njihovu prim 
jerenu opremljenost novim tehnologijama.
8. Donijeti nacionalni plan digitalizacije knji niEne gra e i koordinirati ga s digitaliza 
cijom analogne kulturne ba tine (osobito muzejske i arhivske gra e).
9. A urno i redovito izra ivati i objavljivati tekuEe nacionalne bibliografije te dovr iti
planirane hrvatske retrospektivne bibliografije. 
10. Razvijati nove zadaEe knji nica sukladno moguEnostima nove informacijske tehno 
logije i novom informacijskom okru enju (cyberspace).
11. Osigurati kvalitetnu i sveobuhvatnu za titu knji nih fondova, ukljuEujuEi za titu no 
vih (elektroniEkih) medija. 
12. U sklopu programa do ivotnog uEenja osigurati permanentno obrazovanje za knji  
100


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska