STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 99
Prijelaz na vi i razvojni stupanj knji niEarstva zahtjevan je i slo en proces. Bitno je
koristiti suvremene komunikacijske tehnologije, odnosno nove medije. Osim odabira
prikladnog sustava prema nacionalnim i me unarodnim standardima, prilagodbe sustava
nacionalnoj praksi i posebnim uvjetima poslovanja pojedinih knji nica, prikladnosti
dizajna za organizaciju knji nice i obrazovanje knji niEara, posebno je osjetljiv prijenos
podataka i njihove strukture. 
U suvremenim struEnim raspravama o digitalizaciji knji nica prevladava mi ljenje da Ee
samo neke knji nice biti posve digitalizirane,  bez zidova , a veEina ostalih hibridne
knji nice, tj. negdje na kontinuumu izme u konvencionalne i digitalne knji nice (Pinfi 
eld et al., 1998). Takav model vrijedan je sam po sebi i ima ire kulturno znaEenje. Knji 
niEni prostor nije samo mjesto protoka informacija u kojem novi mediji i tehniEki oblici
nepovratno zamjenjuju stare, nego i mjesto integracije starih i novih sustava, naEina
komuniciranja pa i vrsta me uljudskih kontakata. Nijedan kulturni sustav ne mo e niti
treba ispariti u virtualnom svijetu strogo individualnih i izoliranih korisnika. S druge
strane, dostupnost informacija i znanja korisnicima knji nica opEe je dobro i dio
me unarodnih standarda informiranja i slobode izra avanja, UNESCO vih deklaracija,
kao i Ustava Republike Hrvatske, ali je ujedno i bitan preduvjet razvoja znanosti, obra 
zovanja, kulture, gospodarstva odnosno svekolikog dru tvenog razvoja. 
U tom se smislu nazire razvoj knji nica kao sredi ta dostupnosti najrazliEitijih vrsta
informacija   od tradicionalnih metoda i tehnika rada, tiskanih publikacija i fondova
preko digitalnih publikacija i mre a o fondu preko virtualnih dokumenata do informaci 
ja o lokalnoj zajednici i sliEnih. 
Globalna informacijska infrastruktura omoguEuje otvaranje knji nica prema srodnim
ustanovama: nakladnicima/izdavaEima, dr avnim tijelima, arhivima i muzejima, mediji 
ma, ustanovama za za titu spomenika, turistiEkim ustanovama, ustanovama s bazama
podataka o habitatu, biljnom i ivotinjskom svijetu.
Cilj
Pokrivenost Hrvatske funkcionalnom mre om knji nica, u kojoj je svaka knji nica pris 
tupna toEka znanju i informacijama u Hrvatskoj i u svijetu. 
Radi planskog, sustavnog i struEno utemeljenog ostvarivanje toga cilja pokrenut je pro 
jekt Nacionalni informacijski sustav knji nica (NISKA).
99


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska