STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 98
4. Osigurati novi prostor za HDA (sukladno Zakonu iz 1995.), jer svi postojeEi prostori
ne udovoljavaju sada njim potrebama sredi njega dr avnog arhiva. Treba osigurati fun 
kcionalne prostore i za veEi dio podruEnih dr avnih arhiva. U tom pogledu valja izraditi
konkretan srednjoroEni i dugoroEni plan.
5. Rije iti problem prostora Hrvatske kinoteke odnosno Hrvatskoga audiovizualnoga
arhiva. 
6. Uskladiti mre u dr avnih arhiva s upravnom podjelom Hrvatske te osnovati dr avne
arhive u Po egi i ibeniku (sada sabirni centri), te jasno odrediti vlasniEke odnose, nad 
le nosti i obveze dr ave i jedinica lokalne samouprave. U tom procesu poticati decentra 
lizaciju arhivske djelatnosti, uz osiguranje struEnog nadzora i koordinacije.
7. Poticati i stvarati preduvjete za osnivanje specijaliziranih arhiva: sveuEili nih, gospo 
darskih, politiEkih stranaka, znanstvenih ustanova, medija, knji evnosti, crkvenih.
8. U procesu razvoja informacijske infrastrukture povezati arhivske slu be i ukljuEiti ih
u europsku mre u arhivskih ustanova. Pretpostavka je za to prihvaEanje me unarodnih
standarda za normirane zapise (ISAAR/CPF) i za opis arhivskog gradiva (ISAD/G).
9. Poduzeti mjere da se organizira studij arhivistike koji Ee obrazovati i arhiviste za (po 
vijesne) arhive i za struEnjake u podruEju upravljanja dokumentima u tijelima i organiza 
cijama koje stvaraju dokumente.
10. Nastaviti i dovr iti proces povrata arhivskoga gradiva iz Austrije, Italije i SR Jugo 
slavije te provoditi sustavno evidentiranje arhivskoga gradiva u stranim arhivima koje se
odnosi na Republiku Hrvatsku. 
knji nice
Mre a narodnih knji nica ne pokriva ravnomjerno Hrvatsku, a teritorijalno upravna pod 
jela Hrvatske takva je da se knji niEni standardi objektivno ne mogu ostvariti u mnogim
opEinama. Ni druge vrste knji nica nisu funkcionalno povezane u djelotvorne mre e/sus 
tave sukladno potrebama djelatnosti u sklopu kojih djeluju. Hrvatski knji niEni sustav u
cjelini je nedovoljno izgra en i funkcionalan.
Zbog razliEitog stupnja razvijenosti i nejednake dostupnosti informatiEke tehnologije te
pomanjkanja strategijskog plana automatizacije knji nica, razvija se i u upotrebi je vi e
knji niEkih sustava. Ni tri godine nakon dono enja Zakona o knji nicama knji niEarstvo
nema cjelovitog plana razvitka.
98


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska