STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 97
struEnih standarda vezanih za nove medije te preuzimaju brigu za elektroniEke zapise.
Uvo enjem elektroniEkoga poslovanja arhivi dobivaju nove zadaEe u nadzoru nad prim 
jenom standarda neophodnih da se osigura dokazna snaga dokumenata i u razvoju stan 
darda za upravljanje elektroniEkim dokumentima i njihovu za titu kao dijela memorije.
Suvremeni razvoj afirmirao je arhivistiku kao posebnu znanstvenu disciplinu. S razvo 
jem i sve irom primjenom informacijskih tehnologija i vrednovanjem informacija kao
poslovnog i razvojnog resursa uoEljiva je sve veEa potreba, i nedostatak, struEnog osob 
lja za upravljanje sadr ajem informacijskih sustava i resursa u upravnim i poslovnim
strukturama. Takvi struEnjaci potrebni su i u dr avnoj upravi, javnim ustanovama, sred 
njim i velikim poslovnim sustavima i u povijesnim arhivima. 
Arhivi sura uju s razliEitim sektorima: dr avnom upravom, knji nicama, muzejima i gale 
rijama, znanstvenim ustanovama, sveuEili tima, osnovnim i srednjim kolama. Svoju osnov 
nu djelatnost za tite i obrade arhivskoga gradiva, kao dijela kulturne ba tine, pro iruju i na
prosvjetnu i kulturnu djelatnost objavljivanjem razliEitih publikacija, pripremanjem izlo a 
ba i sudjelovanjem u razliEitim projektima od regionalnoga do nacionalnoga znaEenja.
Cilj
Organizacijski i financijski osposobiti arhivsku slu bu za za titu cjelokopnog arhivskog
gradiva (u dr avnom vlasni tvu, javno i privatno), razviti i integrirati sustav za upravlja 
nje dokumentima u upravi i arhivima i osigurati obrazovanje struEnih djelatnika.
Zadaci
1. Osnovati jedinstvenu Upravu ili Ravnateljstvo za arhive, kao samostalnu jedinicu ili
pri Hrvatskom dr avnom arhivu, koje bi obavljalo upravne, struEne i inspekcijske poslo 
ve u arhivskoj djelatnosti te provodilo struEnu koordinaciju cjelokupne arhivske slu be i
izra ivalo legislativu i pravne norme potrebne u arhivskoj slu bi.
2. Izgraditi jedinstven sustav dokumentacije, klasifikacije i makrovrednovanja zapisa
(kategorizacijom stvaratelja) te funkcionalnog mikrovrednovanja (na razini stvaratelja)
te stvarati preduvjete za moderno elektroniEko poslovanje. 
3. U okviru procesa informatizacije arhivske slu be stvoriti preduvjete za kori tenje ar 
hivskoga gradiva on line, prvenstveno onoga koje je veE snimljeno na mikrofilmove, te iz 
raditi i provoditi program sustavnoga mikrofilmiranja i digitaliziranja arhivskoga gradiva.
97


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska