STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 96
Hrvatski dr avni arhiv i podruEni dr avni arhivi financiraju se iz dr avnoga proraEuna.
Prema postojeEem Zakonu prostor za Hrvatski dr avni arhiv, kao sredi nji dr avni arhiv,
osigurava se iz proraEuna dok gradovi u kojima se nalaze podruEni dr avni arhivi osigu 
ravaju prostor za te arhive. Nakon 1945. godine sagra ena je tek jedna nova arhivska zg 
rada (Karlovac), dok su zgrade za ostale arhive preure eni prostori izvorno sagra eni za
druge namjene. Nedostatak prostora i raspr enost arhivskoga gradiva na veEem broju lo 
kacija pokazuje Einjenica da u Hrvatskoj u prosjeku arhiv ima 3,5 zgrade, to ote ava i
poskupljuje za titu i kori tenje. Od ukupno 46 objekata koje arhivi koriste, 24 su objek 
ti za tiEeni kao spomenici kulture. Ukupna je povr ina 50.785 m2, od Eega se spremi ni
prostor nalazi na 36.233 m2. Kako se radi o prostoru koji nije namjenski gra en kao
spremi ni prostor, njegova je iskori tenost znatno manja od prosjeEnog kapaciteta arhiv 
skih spremi ta. Iako je u posljednjih dvadesetak godina broj kori tenih arhivskih zgrada
poveEan za 63%, veEina zgrada nema standardne uvjete za Euvanje arhivskog gradiva
(najte e je stanje u Sisku, Vara dinu, Dubrovniku, Slavonskoj Po egi, Novoj Gradi ki,
 ibeniku i Vinkovcima). Suvremena naEela upravljanja arhivskim gradivom pretpostav 
ljaju da upravljanje dokumentima od njihova nastanka do predaje, obrade i kori tenja u
arhivima Eini jedinstven poslovni proces u kojem podjednako sudjeluju tijela i organiza 
cije Eijim radom gradivo nastaje i arhivi. To vodi novoj koncepciji arhivske slu be: integ 
riraju se funkcije upravljanja dokumentima u fazi nastanka i u arhivima. Pritom jaEa ulo 
ga arhiva kao ustanova koje provode za titu arhivskog gradiva, vode politiku preuzima 
nja i funkcionalnoga vrednovanja gradiva u nastajanju. Zato se kratkoroEno i dugoroEno
najva nijim pitanjem u razvoju arhivske slu be mo e smatrati razvoj sustava za uprav 
ljanje dokumentima u tijelima i organizacijama, prvenstveno u dr avnoj upravi, Eijim ra 
dom dokumenti nastaju, u kojem Ee biti integrirane tradicionalne arhivske funkcije klasi 
fikacije, organizacije, vrednovanja i kori tenja gradiva. S obzirom na sveprisutnost in 
formacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima, naroEito u stvaranju i
upravljanju dokumentima i drugim informacijskim resursima koji se koriste ili nastaju u
poslovanju, navedeni sustav mora omoguEiti obuhvat i upravljanje kako tradicionalnim
vrstama zapisa, tako i elektroniEkim dokumentima i bazama podataka te osigurati njiho 
vo trajno Euvanje i dostupnost. U razvijenim zemljama arhivi sve vi e sudjeluju u stva 
ranju takva sustava records managementa, klasifikacijskih sustava i funkcija vrednova 
nja pojedinih vrsta arhivskih zapisa. Tako arhivi sudjeluju u izradi pravnih propisa i
96


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska