STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 95
arhivi
U Hrvatskoj postoji 14 dr avnih arhiva: Hrvatski dr avni arhiv i 13 podruEnih dr avnih ar 
hiva, s ukupno 9 sabirnih centara izvan sjedi ta arhiva. U sastavu HDA nalaze se: Hrvatska
kinoteka kao nacionalni filmski arhiv, Sredi nji laboratorij za fotografiju, mikrografiju i
reprografiju, Sredi nji laboratorij za konzervaciju i restauraciju arhivskog gradiva te Zavod
za arhivistiku, pomoEne povijesne znanosti i filmologiju. Svi su arhivi povezani u mre u
dr avnih arhiva. Uz dr avni arhiv znaEajni su i brojni crkveni arhivi, a arhivsko gradivo Eu 
va se i u razliEitim znanstvenim ustanovama (HAZU) te knji nicama i muzejima.
Arhivska djelatnost u nadle nosti je Ministarstva kulture koje obavlja upravni nadzor
nad arhivima. Hrvatsko arhivsko vijeEe kao savjetodavno tijelo ministra kulture obavlja
savjetodavne, odre ene struEne poslove i daje prijedlog o financiranju arhivske djelat 
nosti. MatiEnu funkciju arhivske djelatnosti, struEne poslove i nadzor obavlja Hrvatski
dra avni arhiv. Na podruEju Republike Hrvatske djeluju podruEni dr avni arhivi,
nadle ni za javno arhivsko gradivo koje je u vlasni tvu Republike Hrvatske.
Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima iz 1997. omoguEeno je osnivanje arhiva
jedinica lokalne uprave i samouprave te samostalnih privatnih arhiva (gospodarski, sve 
uEili ni, stranaEki, crkveni, medijski i sl.). Iako je Zakon donesen u duhu europskih nas 
tojanja za decentralizacijom javne arhivske slu be i poticanjem osnivanja privatnih arhi 
va, jer se i privatno arhivsko gradivo smatra znaEajnim dijelom povijesne i kulturne
ba tine, do sada nije bilo veEeg interesa, niti su stvoreni povoljni uvjeti za osnivanje
javnih arhiva izvan mre e dr avnih arhiva ili privatnih arhiva. Tako ustroj arhivske slu be
znatnim dijelom odra ava model centraliziranog upravljanja arhivima, u kojem dr avni
arhivi obavljaju i za titu arhivskog gradiva jedinica lokalne uprave i samouprave, javnih
ustanova koje nisu u dr avnom vlasni tvu, te vrednijeg privatnoga arhivskog gradiva,
koje bi inaEe ostalo izvan bilo kakvog sustava za tite i na taj naEin zauvijek izgubljeno.
U tom smislu, u pogledu organizacije arhivske slu be mogu se identificirati tri zadatka:
uskla ivanje mre e dr avnih arhiva s administrativno upravnom podjelom Republike
Hrvatske (u Eemu je veE postignut odre eni napredak); stvaranje boljih uvjeta za obav 
ljanje arhivske djelatnosti u jedinicama lokalne uprave i samouprave kroz uvo enje pro 
grama za tite i obrade arhivskog gradiva u vlasni tvu upanija, gradova i opEina, to je
preduvjet za decentralizaciju arhivske slu be; i poticanje osnivanja privatnih i specija 
liziranih arhiva.
95


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska